Acasă Anunturi ANUNȚ PUBLICITAR în vederea concesionării unor suprafețe de teren cu destinație agricolă...

ANUNȚ PUBLICITAR în vederea concesionării unor suprafețe de teren cu destinație agricolă proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului

DISTRIBUIȚI

În conformitate cu prevederile Legii 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare si a Normelor Metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Domeniilor Statului, cu sediul în str. Ştirbei Vodă, nr. 43, sector 1 Bucureşti,  în calitate de concedent, organizează licitaţie publică cu strigare în vederea concesionării unor suprafeţe de teren cu destinaţie agricolă, proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în conformitate cu listele publicate în Monitorul Oficial Partea a IV-a.

Obiectul concesiunii îl reprezintă  terenul cu destinaţie agricolă aflat in exploatarea următoarelor societăţi comerciale:

Nr.ctr. Suprafaţa oferită spre concesionare

(ha)

Rede-venţa       minimă

(kg          grâu/ ha/an)

Loc.  

Jud

Data si ora limita de cump / eliberare  a caietelor de sarcini Data si ora limita de depunere a documentelor Data si ora deschiderii plicurilor si verificarea documentelor de participare * Preţ caiet de sarcini

(lei RON)

(inclus TVA)

Valoarea garanţiei de participare

(lei RON)

Societatea comercială pe raza căreia sunt amplasate terenurile
agricol neagricol
1 218,12 15,16  

798

 

Bara

 

TM

24.11.2021

Ora 12.00

13.12.2021

Ora 16.00

14.12.2021

Ora 10.00

 

2.380

 

239900,93

S.C. AGROINDUSTRIALA S.A. FADIMAC

Nota:  Nivelul redevenţei  pentru  terenul neagricol, respectiv: vegetaţie forestieră, terenuri neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţie agricolă, drumuri tehnologice şi de exploatare agricolă, taluzuri şi ape – bălţi este de 100 kg grau SR EN 15587:2019/ha/an şi SR 13548:2013/ha/an. Nivelul redevenţei pentru terenul neagricol, respectiv pentru terenul aferent curtilor constructii este variabil, fiind calculat  diferenţiat pe unităţi administrative şi tipuri de unităţi administrative. Dacă suprafaţa de teren oferită la concesionare este compusă doar din teren neagricol, se va licita de la nivelul minim al redevenţei pentru terenul neagricol respectiv pentru: vegetaţie forestieră, terenuri neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţie agricolă, drumuri tehnologice şi de exploatare agricolă, taluzuri şi ape – bălţi.

Durata concesiunii este de 20 de ani.

Documentaţia ce condiţionează participarea la  licitaţia publică cu strigare (Caietul de sarcini) se poate achiziţiona de la Agenţia Domeniilor Statului –  Direcția Contracte și Acționariat – Serviciul Contractare și Acționariat, pe baza următoarelor documente: copie după dovada achitării preţului caietului de sarcini  (având confirmarea Direcţiei Economice din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului Bucureşti), buletin de identitate sau  paşaport (în cazul persoanelor române/străine) şi a împuternicirii date de ofertant persoanei desemnate în vederea achiziţionării documentaţiei de participare la licitaţie.

Preţul caietului de sarcini ce se va plăti:

  • în numerar la casieria din incinta Agenţiei Domeniilor Statului Bucureşti, până la ora 12.00, în fiecare zi lucrătoare, eliberându-se chitanţa fiscală (în cazul persoanelor juridice este necesar să prezinte o copie a certificatului de înregistrare a societății;
  • prin ordin de plată sau mandat poştal în contul nr. RO05TREZ7015032XXX010496 deschis la Trezoreria Sectorului 1 Bucureşti cod  fiscal 

Direcţia Economică din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului Bucureşti, la solicitarea fiecărei persoane fizice sau juridice române sau străine, eliberează factura fiscală, în baza căreia se va efectua plata pentru achitarea caietului de sarcini.

Dovada achitării preţului, în cazul efectuării plăţii prin ordin de plată sau mandat poştal, va fi confirmată de Direcţia Economică în momentul în care se certifică  existenţa banilor în contul A.D.S. În lipsa confirmării Direcţiei Economice nu va fi eliberat Caietul de sarcini, acest lucru ducând la excluderea ofertantului de la licitaţie.

Caietul de sarcini se va elibera la sediul Agenției Domeniilor Statului din București, str. Ştirbei Vodă nr. 43, sector 1.

Garanţia de participare se poate constitui în următoarele forme:

  • virament prin ordin de plată în contul RO85TREZ7015005XXX000124 deschis la Trezorerie sector 1 Bucureşti, cod fiscal 12708834;
  • scrisoare de garanţie bancară în favoarea Agenţiei Domeniilor Statului, având termen de valabilitate de 180 de zile, emisa de o banca comerciala romana pentru persoane fizice /juridice romane sau de o banca comerciala străina cu care  o banca comerciala romana are relaţii de corespondent pentru  persoane fizice/juridice străine.

La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau persoană juridică de drept privat, română sau străină, care să îndeplinească condiţiile din Caietul de Sarcini.

         Persoanele fizice sau juridice care au refuzat semnarea procesului verbal de adjudecare sau a contractului de concesiune/arendare la şedinţele de negociere sau licitaţie organizate de A.D.S., nu vor fi acceptate la licitaţia publică cu strigare pentru concesionarea terenurilor cu destinaţie agricolă din administrarea acesteia.

Plicurile conţinând documentele de participare vor fi închise, semnate şi, după caz, stampilate şi se depun la sediul Agenţiei Domeniilor Statului, Compartimentul Consultativ si de Informare  (secretariatul Directorului General) începând cu ziua publicării anunţului până la termenul stabilit. Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor depuse timp de 60 de zile de la data depunerii acestora.

Licitaţia cu strigare va avea loc la sediul Agenţiei Domeniilor Statului Bucureşti, din str. Ştirbei Vodă nr. 43, sector 1, Bucureşti.

           Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021/405.35.35; 021/405.35.45 Direcția Contracte și Acționariat – Serviciul Contractare și Acționariat din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului Bucureşti.

* Prezența ofertanţilor  la deschiderea plicurilor conţinând documentele de participare este obligatorie,  sub sancţiunea excluderii de  la licitaţie.

Comentarii

comentarii