Acasă Actualitate Asociațiile de proprietari din Timișoara, amenințate să își monteze aparate de măsurare...

Asociațiile de proprietari din Timișoara, amenințate să își monteze aparate de măsurare a căldurii și apei calde. Amenzi de 50.000 de lei

DISTRIBUIȚI

repartitoare termice calorifere 00Primăria Timișoara a trasmis o notificare în atenția asociațiilor de proprietari, prin care le obligă să monteze sisteme de măsurare pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit.

În condiții normale nu ar fi nimic deosebit cu această notificare. Problema este că administrația useristă a Primăriei Timișoara le-a dat termen asociațiilor de proprietari 31 decembrie 2022, adică patru luni și jumătate. Este clar că nu se va putea pune în aplicare un asemenea proiect și nu va fi finalizat, într-un asemenea termen extrem de scurt. Rezultatul? Așa cum arată notificarea, amenzile vor fi foarte piperate și pot ajunge chiar până la 50.000 de lei.

Iată ce spune notificarea:

Ca urmare a adresei Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, vă comunicăm următoarele:

Valabilitatea Autorizației nr. 53/16.11.2015 pentru desfășurarea activității de exploatare a sistemelor de  repartizare a costurilor pentru încălzire, acordată COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE “COLTERM” S.A. de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, a încetat la data de 07.06.2022.

Ținând cont de dispozițiile art. 10 alin. 5 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, vă amintim faptul că “în imobile de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2022 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit.

În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punct de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit”.

Lista actualizată a titularilor de autorizații pentru montarea și/sau exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor este publicată pe pagina de internet a ANRE și poate fi consultată accesând următorul link:

https://www.anre.ro/ro/energie-termica/informatii-de-interes-public1580309881/listei-operatorilor-economici-care-desfasoara-activitati-de-montare-si-exploatare-a-sistemelor-de-repartizare-a-costurilor-pentru-incalzire-si-apa-calda-de-consum-actualizata

Sacțiuni și contravenții:

Art. 45 alin. (3) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: „constituie contravenţie, alta decât cele prevăzute în Legea nr. 121/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei nerespectarea termenului-limită privind montarea de către proprietari/locatari a repartitoarelor de costuri.”

Precum și cele ale art. 45 alin. (4): ”Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

Lit. b) montarea, punerea în funcţiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor de către o persoană juridică fără autorizaţie sau cu autorizaţie a cărei valabilitate a expirat;”

Art. 38 alin. (2): ”Proprietarii apartamentelor individuale şi ai spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuit situate în imobile de tip condominiu, care nu sunt conectate la reţeaua de alimentare cu energie termică, plătesc o cotă-parte proporţională cu cota-indiviză, din cheltuielile cu energia termică înregistrată la branşamentul condominiului, cotă-parte stabilită conform regulamentului/metodologiei privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu.”

Art. 29 alin. (1):  “În cazul consumatorilor dintr-un condominiu, alimentaţi printr-un branşament termic comun, este obligatorie montarea de către proprietari/locatari a repartitoarelor de costuri. Repartizarea costurilor individuale se realizează în baza metodologiei de repartizare a costurilor, elaborată şi aprobată de A.N.R.E.”

  1. În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, si avand in vedere propunerile si observatiile primite in faza initiala de consultare publica, ANRE supune consultării publice prezentul document, in faza a II-a, cu scopul stabilirii unor reguli și algoritmi de calcul pentru repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ supus consultarii publice se pot transmite, în format electronic, la adresele de e-mail: anre@anre.ro şi termica@anre.ro, prin poştă, la adresa Str. Constantin Nacu, nr. 3, Sector 2, Bucureşti, Cod poştal: 020995 sau la Registratura de la sediul instituției.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 10 de zile de la data publicarii pe site, aceasta fiind de 27.07.2022, pe site-ul A.N.R.E-ului.:

https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/documente-de-discutie-ee1/energie-termica/proiect-de-ordin-pentru-aprobarea-regulamentului-privind-repartizarea-consumurilor-de-energie-termica-intre-consumatorii-din-imobilele-de-tip-condominiu-in-cazul-folosirii-sistemelor-de-repartizare-a-costurilor-pentru-incalzire-si-apa-calda-de-consum-faza-a-ii-a&page=1

Extras din Regulamentul propus de A.N.R.E:

“Art. 13 alin. (1) Cota procentuală din cantitatea totală de energie termică aferentă consumului comun de încălzire al condominiului/unităţii de calcul, , are valori cuprinse în intervalul 30% ÷ 50% din cantitatea totală de energie termică pentru încălzire, , înregistrată de contorul de branșament.

(2) Valoarea cotei procentuale din cantitatea totală de energie termică aferentă consumului comun de încălzire al condominiului/unităţii de calcul, , este stabilită, în limitele prevăzute la alin. (1), de către asociația de proprietari/asociația de chiriași prin hotărâre a adunării generale, sau, după caz, de către proprietarul de condominiu prin hotărâre. Cotă procentuală aferentă consumului comun de încălzire poate avea valori diferite pentru fiecare lună de consum din sezonul rece.

(3) Asociația de proprietari/asociația de chiriași/proprietarul de condominiuare obligația să comunice prestatorului, în scris, hotărârea prevăzută la alin. (2).

(4) În situația în care asociația de proprietari/asociația de chiriași/proprietarul de condominiu nu comunică, în scris, prestatorului hotărârea, așa cum este prevăzut la alin. (3), cota procentuală aferentă consumului comun, luată în calcul de către prestator la repartizarea consumurilor de energie termică pentru încălzire, are următoarele valori:

  1. a) 30% din cantitatea totală de energie termică pentru încălzire înregistrată de contorul de branșament pentru lunile de consum decembrie, ianuarie şi februarie;
  2. b)50%din cantitatea totală de energie termică pentru încălzire înregistrată de contorul de branșament în celelalte luni în care se furnizează agent termic pentru încălzire.

Art. 33 – La înstrăinarea proprietăţilor din cadrul condominiului, repartitoarele de costuri rămân montate în instalaţie şi vor fi preluate de noul proprietar.

Art. 35 – (1) În cazul în care apar neînțelegeri/reclamații cu privire la activitatea de repartizare a consumurilor, proprietarii sau utilizatorii apartamentelor și spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință se pot adresa, după caz:

asociației de proprietari/asociației de chiriași/proprietarului condominiului;

prestatorului cu care asociaţia de proprietari/asociația de chiriași/proprietarul de condominiu are încheiat contract;

compartimentului energetic din cadrul autorității administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale, care, potrivit art. 9 lit. g) și g1) din Lege, are atribuții de control asupra modului de desfășurare a activităţii privind repartizarea costurilor energiei termice în condominii și de mediere a neînțelegerilor apărute în activitatea de repartizare a costurilor între persoanele juridice autorizate pentru a exploata sistemele de repartizare a costurilor şi utilizatorii de energie termică;

ANRE, pentru aspectele privind nerespectarea de către prestator a condițiilor de valabilitate asociate autorizației de tip II și/sau IV, deținute de către acesta, instanței de judecată.

(2) Prestatorii sunt obligați să:

înregistreze toate cererile/sesizările/reclamațiile/solicitările primite; să comunice solicitantului un număr de înregistrare; să răspundă solicitantului, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii/sesizării/reclamației/solicitării.

(3) Prestatorii au obligația să respecte dispozițiile legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.”, se arată în notificarea Primăriei Timișoara.

Pe de altă parte www.juridice.ro vorbește amănunțit despre înșelăciunea privind contorizarea căldurii din Directiva 2012/27/UE (2), într-un articol scris de Darius MARCU.

Acest episod continuă demontarea minciunilor, începută în articolul “Înșelăciunea în domeniul contorizării căldurii din Directiva 2012/27/UE (1)”.

Minciuna măsurării consumului real exact de energie termică
Directiva 2012/27/UE, în preambul (30-33), art. 9, alin. (1), vorbește de măsurarea consumului real, exact, prin simpla folosire a contoarelor de energie termică sau a repartitoarelor, o altă minciună.

Încălzirea indirectă prin transferul de căldură prin pereții dintre apartamente, în urma închiderii  caloriferelor, nu poate fi înregistrată nici de contorul de energie termică, nici de repartitor.

Această încălzire indirectă, analizată și în articolul “Înșelăciunea legalizat … ep. 1”, ori nu se reflectă deloc, ori e subevaluată în normele de repartizare a costurilor, în țările UE, generând grave erori.

Art. 8, alin. (1) din proiectul Directivei 2012/27/UE prevedea: “Statele membre introduc norme privind alocarea costurilor pentru consumul de energie termică în clădirile cu mai multe apartamente aprovizionate cu încălzire centralizată. Normele respective includ orientări privind factorii de corecție pentru a reflecta caracteristicile clădirilor, cum ar fi transferurile de energie termică între apartamente.”

Amendamentul 9 din Avizul Comitetului Regiunilor, la art. 8, alin. (1) din proiect, prevede în Expunerea de motive: statele membre trebuie să mențină o anumită flexibilitate la punerea în aplicare a propunerii, diferențele în ceea ce privește construcția clădirilor putând să afecteze utilizarea energiei termice de către utilizatorii finali.

Problema transfeurilor de căldură între apartamente a dispărut în forma finală a directivei.

Trebuie făcută distincția dintre erorile aparatului, raportat la principiul său de funcționare și erorile de repartizare a costurilor de căldură.

Standardul EN 834 pct. 3, alin. (4): “valoarea consumului reprezintă un rezultat al măsurării influenţat de caracteristicile repartitorului de costuri ale căldurii, ale radiatorului, de alte cerinţe suplimentare, de factorii de incertitudine ai factorilor de evaluare şi de modalităţile concrete de montaj. Ca urmare, abaterile de măsurare (ERORILE de măsurare) ale consumului de căldură înregistrat nu depind numai de repartitoarele de costuri ale căldurii.”

În cazul dezechilibrului hidraulic, repartitorul, sub aspectul principiului său de funcționare (temperaturile înregistrate), nu va avea erori mari. În schimb, erorile de repartizare a costurilor pot avea valori uriașe, din cauza surplusului de debit de agent termic repartizat proprietarului care se încălzește.

În mod identic, contorul de apartament, în cazul dezechilibrului hidraulic, sub aspectul principiului său de funcționare (căldura cedată de debitul de agent termic înregistrat), nu va avea erori mari. În schimb, erorile privind costul încălzirii pot avea valori uriașe, din cauza surplusului de debit.

Avizul metrologic al contorului se referă doar la principiul său de funcționare.

Numeroasele plângeri din partea cetățenilor
Directiva 2012/27/UE, Preambul (32) prevede că impactul dispozițiilor privind contorizarea și facturarea din Directiva 2006/32/CE a fost unul limitat. În multe părți ale Uniunii, în ceea ce privește încălzirea spațiului în clădirile cu mai multe apartamente, au existat numeroase plângeri din partea cetățenilor.

Întradevăr, există numeroase plângeri ale cetățenilor, în special din țările Europei centrale și de est: România, Cehia, Croația[1], [2], Polonia[3], [4], Ungaria,[5] Bulgaria[6].

Obiectul plângerilor este identic: înșelarea clienților de către firmele prestatoare, prin ademenirea lor cu reduceri de 30-40% la valoarea facturii, urmate de creșterea valorii facturii la încălzire, frigul din locuințe, mucegai, discrepanțe mari între facturile din același bloc.

Asemenea practici încalcă art. 6 și 7 din Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori.

Cauzele reale ale plângerilor sunt montarea repartitoarelor și a robinetelor termostatate pe instalații de încălzire neautomatizate, presetarea robinetelor termostatate la temperaturi foarte mici, care permit debranșarea caloriferelor și încalcă temperaturile minime de confort termic, lipsa izolării termice a clădirilor. Promovarea economiilor exagerate încalcă standarde minime de confort, precum Standardul EN 12831/2004 [7] și EN ISO 7730:2006. [8] – explică www.juridice.ro.

Comentarii

comentarii