Acasă Actualitate ”Asocierea disconfortului olfactiv cu poluarea este greu de dovedit…!”

”Asocierea disconfortului olfactiv cu poluarea este greu de dovedit…!”

DISTRIBUIȚI

Interviu cu Luci Mușuroi, comisarul șef al Gărzii de Mediu – Comisariatul Județean Timiș

ZdV: Doamna Luci Mușuroi, ce părere aveți de poluarea aerului din Timișoara, mai ales că în ultima săptămână cetățenii au strigat pe rețelele sociale și în presă că pute foarte urât în Timișoara?

L.M: Problematica mirosurilor industriale este avută în vedere permanent de instituția noastră, atât pe plan local, cât și la nivel central. Garda Națională de Mediu  este un  corp specializat de inspecţie şi control care verifică conformarea titularilor de activitate la condiţiile impuse prin actele de reglementare  şi modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare, aplicând măsurile legale ce se impun în caz de constatare a unor neconformităţi. Deşi de cele mai multe ori, mirosul este asimilat de cetăţeni cu fenomenul de poluare, în cele mai multe cazuri acesta nu este, de fapt, o stare de poluare, fiind un disconfort olfactiv, asociat cu starea de sănătate a populației, astfel că impactul asupra sănătății cetățenilor nu poate fi evaluat decât de autoritățile de sănătate publică. Asocierea disconfortului olfactiv cu poluarea este greu de dovedit, în condiţiile în care limitele de emisie şi imisie la indicatorii stabiliţi a fi monitorizaţi prin autorizaţia de mediu nu sunt depăşite, iar în legislaţia naţională în vigoare nu sunt stabilite limite sau condiţii concrete de determinare şi gestionare a mirosului emanat în procesele de producţie. De asemenea, mirosul generat în aceleași condiții de desfășurare a activității poate fi resimțit diferit de cetățeni, în condiții meteorologice diferite ( de exemplu: mirosul în perioada de calm atmosferic va avea o altă intensitate față de perioade cu vânt de intensități și direcție diferită).În cadrul controalelor efectuate de Garda Națională de Mediu, se verifică amplasamentul, existența și funcționarea instalațiilor de reținere a poluanților, rezultatele monitorizărilor și auto-monitorizărilor factorilor de mediu, efectuate de laboratoare specializate, conform cerințelor și frecvențelor stabilite prin autorizația de mediu. Garda Națională de Mediu nu are atribuții privind efectuarea de măsurători ale emisiilor sau emisiilor generate de operatorii economici.Având în vedere prevederilor Ordinului nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art.646 alin.(1) din OUG nr.195/2005, privind protecţia mediului, conform noilor modificări “ În cazul existenței unor plângeri din partea publicului care reclamă existența unui disconfort olfactiv, autoritatea publică centrală pentru sănătate, prin structurile subordonate, formulează răspunsurile la respectivele plângeri”. Totodată, vă asigurăm că prin inspecțiile planificate și neplanificate efectuate de comisarii GNM CJ Timiș, precum și prin colaborarea cu celelalte autorități cu atribuții de inspecție și control din județ, funcționarea societăților cu activități industriale generatoare de miros, va fi urmărită permanent.

ZdV: După cum știm cu toții poluarea cu deșeuri este este cea mai mare amenințare asupra mediului înconjurător. Ce strategie de combatere a acesteia are Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș?

L.M: În primul rând Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș își planifică anual controale tematice la toate unitățile administrativ teritoriale din județ, pentru verificarea stadiului de realizare a măsurilor prioritare de guvernanța privind gestionarea deșeurilor municipale (conform PNGD, respectiv PJGD) și a stării de salubrizare a localităților. Totodată, anual sunt planificate controale tematice la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Deșeurilor Timiș, la operatorii de salubritate, operatorii instalațiilor de sortare, compostare, tratare mecano-biologică și la operatorul depozitului de deșeuri municipale din județ (DDM Ghizela). De asemenea, anual sunt controlați operatori economici de pe raza județului Timiș, care desfășoară activități de colectare, reciclare, prelucrare, valorificare și/sau depozitare deșeuri.Atât în cadrul controalelor planificate cât și în cadrul celor neplanificate (sesizări și autosesizări), comisarii Gărzii Naționale de Mediu, verifică amplasamentul și modul de gestionare al deșeurilor rezultate din activitatea desfășurată de operatorul economic a controlat.

ZdV: De asemenea, poluarea fonică și cu noxe provenită de la traficul rutier și de la agenții economici sunt alte două amenințări asupra naturii și sănătății cetățenilor. Cum luptă Garda de Mediu împotriva acestora?

L.M: Aspectele privind traficul rutier care generează poluarea fonică și noxe nu intră în aria de competență a Gărzii Naționale de Mediu, restricțiile de trafic fiind aprobate prin HCL-uri adoptate de consiliile locale, cu avizul comisiei de circulație și al Poliției rutiere (nefiind necesar avizul Gărzii Naționale de Mediu sau al Agenției pentru Protecția Mediului). Conform dispozițiilor art 30 din  Legea nr. 121/2019 responsabilitățile privind cartarea zgomotului, hărțile strategice de zgomot și planurile de acțiune revin autorităților administrației publice locale și operatorilor economici care au în administrare infrastructuri rutiere, feroviare , aeroportuare și portuare.

ZdV: Când nu vom mai vedea rable pe străzile din Timișoara care să infecteze aerul cu noxe greu de suportat?

L.M: Este similar cu cel de la întrebarea nr. 3, precizăm că așa cum arată Ordinului nr. 2202/2020 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, județul Timiș cu exceptia Municipiului Timișoara se încadrează în regimul de gestionare II a ariilor din zone și aglomerări, ceea ce însemnă că Consiliul Judetean Timiș trebuie să dețină un Plan de  menținere a calității aerului in judetul Timis care să conțină măsuri care să fie aplicate în scopul îmbunătățirii calității aerului înconjurător.Consiliului Județean Timiș a elaborat Planul de menținere a calității aerului în județul Timiș (plan ce conține o serie de măsuri de  menținere a calității aerului în județul Timiș), acesta se poate consulta pe site-ul CJ Timiș.Conform prevederilor Ordinului MMAP nr. 2202/11.12.2020, Primăria Municipiului Timișoara, are obligația de a elabora  Planul integrat de calitate a aerului pentru aglomerarea Timișoara pentru indicatorii dioxid de azot și oxizi de azot ( NO2/NOx) și particule în suspensie PM10. La această dată Primăria Municipiului Timișoara a demarat procedura de elaborare a PICA.

ZdV: Se știe că apa din multe localități din mediul rural din Timiș nu este bună de băut. Cum poate interveni Garda de Mediu în această chestiune, dat fiind că primăriile tratează totul cu indiferență, iar sătenii continuă să consume această apă nesănătoasă?

L.M: Deși calitatea apei potabile nu intră în aria de competență a Gărzii Naționale de Mediu, atât în cadrul controalelor la UAT-uri cât și în cadrul controalelor la operatorii de apă-canal din județul Timiș, comisarii Gărzii de Mediu verifică perimetrele forajelor de la care se realizează alimentarea cu apă a localităților, respectiv se verifică modul de respectare a zonei de protecţie sanitară şi hidrogeologică la forajele de alimentare cu apă, planul de situație cu zona protecţie sanitară şi hidrogeologică aparținând forajelor, delimitate conform NORMELOR SPECIALE din 11 august 2005 privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, aprobate de HG 930/2005 și ce măsuri specifice se impun în aceaste zone, în scopul evitării contaminării sau impurificării apelor subterane.

 

 

 

Comentarii

comentarii