Acasă Administraţie Cei care se vor administratori de blocuri au timp de o lună...

Cei care se vor administratori de blocuri au timp de o lună să depună cerere la Primăria Timișoara

1445
DISTRIBUIȚI

Primăria Timișoara primește, în perioada 26 octombrie – 27 noiembrie, cererile persoanelor fizice sau juridice care doresc să fie administratori de blocuri în baza Legii 196/2018, după cum au stabilit consilierii locali prin HCL 357/01.09.2020. Dosarele se depun fie la sediul Primariei Municipiului Timișoara, Bd.C.D.Loga nr.1, Camera 12, ghișeele 8,9,10 sau14 (luni, miercuri, joi, vineri: orar 8:30-14, si marti: orar 8:30-17.30), fie prin poștă sau online pe platforma guvernamentală https://edirect.e-guvernare.ro.

Taxele de atestare pot fi achitate la casieria din incinta Camerei 12 din sediul primăriei, la ghișeele Direcției Fiscale de lângă sediul primăriei (Bd.Mihai Eminescu nr.2), sau prin ordin de plată în contul RO90TREZ62121360206XXXXX, BENEFICIAR Municipiul Timișoara, cu specificația “atestare persoană fizică” sau ”autorizare persoană juridică”.

„După analizarea dosarului complet cuprinzând documentele solicitate, Compartimentul Asociaţii de Proprietari va întocmi şi va publica pe site–ul Primăriei Municipiului Timișoara lista cu persoanele fizice și juridice considerate admise și lista cu persoanele fizice/juridice ale căror dosare au fost respinse. Persoanele fizice/juridice ale căror dosare au fost respinse pot depune contestaţii în termen de 24 de ore de la afişarea listelor. Soluţionarea acestor contestaţii se va face de către Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor”, transmit reprezentanții municipalității.

După prezentarea rezultatelor finale, va mai fi nevoie de aprobarea Consiliului Local Timișoara până ce se vor oferi atestatele. Certificatul de atestare/autorizare este valabil 4 ani, de la data emiterii și este valabil pe întreg teritoriul României. Conform Legii 196/2018,toți administratorii au obligația de a solicita atestarea. Menținerea în funcție a unui administrator neastestat sau angajarea de către președintele asociației de proprietari a unui administrator neatestat atrage după sine aplicarea sancțiunii contravenționale prevăzute tot de Legea nr. 196/2018.

Amintim, Asociația Salvați Patrimoniul Timișoarei atrăgea atenția, pe 18 septembrie, la două săptămâni și jumătate după aprobarea HCL-ului amintit, că acesta este ilegal, din moment ce se specifică alte criterii de acordare a atestatelor decât cele deja menționate de Legea 196/2018. Reprezentanții asociației spuneau că singura îndatorire a Consiliului Local, conform legii amintite, este de a organiza formalitățile pentru preluarea cererilor și aprobarea listei celor care primesc certificatul, nu și de a schimba criteriile de acordare, deja foarte bine formulate.

„Observăm cum un HCL bate o lege organică. (…) Legea 196/2018 este o lege organică, iar modificarea ei sau completarea ei se face tot printr-o lege organică şi nu printr-o Hotărâre de Consiliu Local. (…) După o analiză amănunțită a Hotărârii de Consiliu Local nr. 357/ 01.09.2020 am constatat că un funcționar public a tras pe sfoară consilierii locali”, spuneau atunci reprezentanții Asociației Salvați Patrimoniul Timișoarei.

Totuși, acum, primăria amintește următoarele criterii și documente necesare pentru acordarea certificatelor de atestare/autorizare:

Atestare persoane fizice:

Pot fi atestate ca administrator de condominii persoanele fizice cu domiciliul/reședința pe raza municipiului Timișoara, care vor depune următoarele documente, în vederea obținerii  certificatului de atestare  ca administrator de condominii:

a)  cerere tip – formular cerere

b)  curriculum vitae;

c) copia documentului de identitate;

d)  certificat de cazier judiciar;

e) certificat de cazier fiscal eliberat de ANAF

f) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru desfășurarea activității de administrator;

g) aviz psihologic;

h) copia certificatului de pregătire profesională pentru funcţia de administrator de condominii, organizat în condiţiile legii de firme autorizate;

i) copie certificat de atestare pentru persoanele fizice atestate anterior Legii 196/2018;

j)  dovada plății taxei de atestare în valoare de 100 lei pentru persoanele fizice aflate la prima atestare, respectiv  a taxei de 50 lei, în cazul administratorilor atestați deja inițial pe Legea 230/2007.

Autorizare persoane juridice:

Pot fi autorizate pentru activităţi de administrare condominiu numai persoanele juridice specializate care îndeplinesc următoarele condiţii:

au ca obiect principal  de activitate domeniul administrării condominiilor

toți angajații acestora, care prestează activitatea de administrare a condominiului, dețin atestatul de administrator.

În vederea autorizării, persoana juridică va depune următoarele acte (original / copii conforme cu originalul):

 a) cerere tip – formular cerere

 b) actul constitutiv al persoanei juridice

c) certificat de înregistrare fiscală

d) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în a cărei rază teritorială persoana juridică îşi are sediul, din care să reiasă că obiectul de activitate principal este administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract, conform listei codurilor CAEN în vigoare – în original;

e) certificat de atestare fiscală, eliberat de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara,  privind îndeplinirea obligatiilor exigibile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul local, valabile la data depunerii cererii -în original;

f) certificat de cazier fiscal eliberat de ANAF, valabil la data depunerii cererii -în original;

g) certificat de cazier judiciar, în original;

h) contractele individuale de muncă încheiate în condiţiile legii între persoana juridică şi persoanele fizice atestate pentru administrarea de condominii, sau alte forme de angajare

 i) copia atestatelor persoanelor fizice angajate conform lit.i);

 j) dovada plății taxei de autorizare în valoare de 100 lei.

Comentarii

comentarii