Acasă Actualitate DREPTUL LA REPLICĂ AL DIRECTORULUI SOCIETĂȚII GIROCEANA SRL MARINESCU OVIDIU DACIAN

DREPTUL LA REPLICĂ AL DIRECTORULUI SOCIETĂȚII GIROCEANA SRL MARINESCU OVIDIU DACIAN

DISTRIBUIȚI

În urma publicării articolului ”Dacian Marinescu, administratorul Giroceana, cercetat penal pentru gestiune frauduloasă” am primit următorul drept la replică:

”Având în vedere adresa SERVICIULUI DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII ECONOMICE solicitată de Primăria Comunei Giroc, cât și articolele apărute în mediul online (facebook) conform cărora mi s-ar fi întocmit un dosar penal sau că sunt personal cercetat pentru gestiune frauduloasă se impun câteva precizări:

  1. NU S-AU FORMULAT ACUZAȚII CU PRIVIRE LA DIRECTORUL GIROCEANA, CERCETĂRILE SE EFECTUEAZĂ IN REM

Articolul de presă apărut m-a calomniat prin afirmații mincinoase și tendențioase, scoase din context, fiind întocmit în mod evident cu scopul de a mă discredita, în contextul politic local (pregătire alegeri locale 2024).

 În primul rând conținutul adresei IPJ TIMIȘ – SERVICIULUI DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII ECONOMICE nu a fost prezentat în totalitate, ci parțial, doar partea de început, starea de fapt, unde se arată că Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – Inspecția Fiscală a solicitat cercetarea mea și a persoanelor fizice și juridice care s-au branșat/racordat clandestin la rețeaua de apă și canalizare a comunei Giroc.

Ceea ce nu s-a prezentat este faptul că prin aceeași adresa ni se comunică că la data de 29.12.2022, prin ordonanța organului de cercetare penală s-a dispus începerea urmăririi penale in rem, în alte cuvinte cercetările se efectuează cu privire la faptele sesizate și nu cu privire la persoana mea, așa cum fals s-a precizat în diverse publicații.

În final, vă informăm că fără a cunoaște că s-au formulat acuzații de acest gen la adresa Giroceana sau directorului acestei societăți, noi am început demersurile legale pentru a fi trași la răspundere cei din cauza cărora au existat pierderi de apă. În ceea ce privește plângerea formulată precizăm că aceasta este nefondată, iar acest lucru se va dovedi de către organele de anchetă, care în urma cercetărilor vor fi direcționați spre cei ce trebuie trași la răspundere, adică spre adevărații făptuitori. De asemenea, în acest moment nici subscrisa și nici vreun reprezentant nu a dobândit vreo calitate în acest dosar penal, sau în vreun alt dosar.

  1. LA IPJ TIMIȘ – S.I.C.E. EFECTUEAZĂ CERCETĂRI SI CU PRIVIRE LA FAPTELE DE ABUZ ÎN SERVICIU ART. 297 C. pen., NEGLIJENȚĂ ÎN SERVICIU ART. 298 C. pen., COMPLICITATE LA FURT ART. 228 alin. 1 C. pen., corob. cu art. 48 C. pen., COMPLICITATE LA ÎNȘELĂCIUNE ART. 244 alin. 1 C. pen. corob. cu art. 48 C. pen. SĂVÂRȘITE DE PERSOANALUL DIN CADRUL PRIMĂRIEI GIROC

La data de 10.01.2023 subscrisa am formulat și înregistrat în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș o plângere penală îndreptată împotriva persoanelor responsabile de această situație din cadrul Primăriei Giroc,                                  SC Giroceana SRL având calitatea de persoană vătămată.

Mai mult decât atât, la data 04.01.2023 (conform confirmării de primire) subscrisa am înaintat o adresă către Primăria Comunei Giroc, în care am am solicitat relații cu privire la:

–        modul cum această instituție a supravegheat (sau mai bine spus nesupravegheat) asupra respectării disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii (supraveghere pe care subscrisa nu o putea exercita); precum și

–         modul în care această instituție a (ne)respectat  Regulamentul de preluare în domeniul public al Comunei Giroc, a rețelelor de apă și de canalizare, efectuate în regie proprie de către persoane fizice/juridice adoptat prin H.C.L. Giroc nr. 150 din 29.11.2018 (H.C.L. care nici măcar la data redactării prezentei nu este afișat pe site-ul Primăriei Comunei Giroc, deci oare cum a fost adus la cunoștința dezvoltatorilor acest regulament !?-aspect solicitat și notificat de Giroceana prin adresa nr. 23876/17.05.2022 înregistrată în cadrul Primăriei Comunei Giroc). 

Procedura stabilită prin HCL 150/29.11.2018 era cunoscută la nivel de Primărie, dar cu toate acestea nu s-a respectat, acesta fiind unul din motivele problemei de față.

Așadar, au existat multe situații în care lucrările de branșare și racordare se finalizau fără ca persoanele interesate să obțină autorizația de construire. Ceea ce este mai grav este însă că lucrări au fost predate și preluate în patrimoniul public al UATC Giroc, fără documente justificative și fără o verificare în teren cu privire la conformitatea lucrărilor, care în cele mai multe cazuri nu corespundeau rigorilor.

În primul rând, astfel de lucrări care se doreau a fi predate și puse ulterior în funcțiune trebuiau refuzate pentru lipsa documentelor justificative sau pentru neconformitatea situației din teren.

În al doilea rând responsabilii cu disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii trebuia să ia măsurile legale pentru ca persoanele care s-au racordat fără autorizație de construire să fie sancționate potrivit Legii 50/1991.

Mai mult, întrucât persoanele fizice sau juridice au avut dreptul să se racordeze în regie proprie la rețeaua de apă, a dat naștere unor abuzuri. Astfel, numărul celor care s-au racordat la rețea abuziv si au sustras apă fără să achite s-a înmulțit, iar prejudiciile au ajuns să fie cuantificate în milioane de lei, pe care subscrisa trebuie sa le suporte. De asemenea, particularii au făcut extinderi la rețeaua de apă fără nici un fel de document.  Aici rolul organelor de control al disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii din cadrul unităţii administrativ-teritoriale trebuia să fie unul important și să preîntâmpine astfel de conduite.

La această adresă Primăria Comunei Giroc nu a răspuns, deși au trecut 2 luni și jumătate iar termenul legal pentru a răspunde este de 30 de zile. Motivul lipsei unui răspuns este din perspectiva noastră simplu, această instituție nu are argumente pertinente.

III.         RESPONSABILITATEA PIERDERILOR DE APĂ

În fapt, la data de 18.05.2018 a fost încheiat Contractul de Delegarea Gestiunii prin Concesiune a Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare a Comunei Giroc, Jud. Timiș nr. 15411 având ca părți Primăria Comunei Giroc, în calitate de concedent și societatea Giroceana în calitate de concesionar.

Ulterior concedentul, UAT Comuna Giroc, a hotărât să dea dreptul potențialilor utilizatori să-și realizeze lucrările de branșare/racordare la rețeaua publică de apă și/sau canalizare și în regie proprie. Nu am fost în acord la acea dată cu acest aspect, neavând în cadrul Giroceana un serviciu intern specializat pentru depistarea unor eventuale branșamente/racorduri în regie proprie, previzionând că realizarea lucrărilor în regie proprie v-a declanșa o debandadă totală.

În acest context a fost încheiat prin acordul părților Actul adițional nr. 2/02.10.2018, aprobat prin H.C.L. a Comunei Giroc nr. 112/27.09.2018, la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare a Comunei Giroc nr. 15411/18.05.2018, prin intermediul căruia, au fost eliminate din Contractul inițial încheiat următoarele două clauze, de sub art. 18 pct. 12 și 14, din materia obligațiilor subscrisei concesionare:„ (i) Să efectueze întreținerea, reparațiile curente planificate și accidentale, precum și reparațiile capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul concesionat; (ii) Să întocmească periodic și anual programe de reparații, dotări și investiții, pe care să le supună spre aprobare părții concedente.”

Raportat la observația de mai sus, este evident faptul că, din data de 27.09.2018, GIROCEANA S.R.L. nu mai avea obligația și nici responsabilitatea întreținerii, a reparațiilor curente, planificate sau accidentale, a reparațiilor capitale ori a alcătuirii periodice sau anuale a programelor de reparații, dotări și investiții la infrastructura tehnico-edilitară concesionată și nici pe aceea de a supune aceste programe aprobării părții concedente.

Altfel spus, de la 27.09.2018, nu GIROCEANA S.R.L., ci UAT Comuna Giroc, prin autoritățile sale deliberative și executive, și-a asumat responsabilitatea întreținerii, reparațiilor, dotărilor și a investițiilor la rețeaua de apă și canal de pe raza comunei Giroc, subscrisa fiind exonerată de orice obligație în această privință.

Astfel, în privința controlului pierderilor de apă din rețeaua concesionată (delegată), art. 111 din Ordinul cu nr. 88/2007, stabilește foarte clar faptul că „lucrările de întreținere la rețeaua de distribuție constau în (…)

  1. a) verificarea stării şi integritatea hidranţilor şi remedierea imediată a deficienţelor: capacele de protecţie, pierderea de apă, intervenţia neautorizată (…)
  2. h) controlul pierderilor de apă; integral, la cel puțin 2 ani pentru rețelele de distribuție;
  3. i) depistarea branșamentelor fraudulos executate: semestrial;

Aceste obligații, în condițiile contractuale mai sus menționate, reveneau concedentului UAT Comuna Giroc și nu subscrisei GIROCEANA S.R.L.

Chiar și așa, până în prezent, în numele societății Giroceana au fost formulate 23 de plângeri penale, acesta fiind doar începutul, urmând alte zeci, poate chiar sute de astfel de plângeri împotriva celor care au sustras apă din rețea în perioada în care subscrisa avea în gestiune delegată acest serviciu. Aceste demersuri ar fi putut fi mult mai ușor de înfăptuit însă Primăria Comunei Giroc, nici în al 12-lea ceas nu este preocupată de această problemă.

În final doresc să precizez, că am informat Primăria Comunei Giroc cu privire la această situație, tocmai pentru a lua măsurile ce se impun, fiind obligația lor, prin repetate adrese:

– 38125/08.09.2020,

– 35657/23.07.2021,

– 2685/20.01.2022.

Doresc să mai precizez că plata debitului eșalonat către operatorul regional Aquatim S.A. este achitat din bugetul propriu al societății Giroceana, și nu de către Primăria Comunei Giroc. Se fac demersuri constante și susținute în vederea recuperării pierderilor într-un procent cât mai mare, cu excepția avariilor unde apa s-a scurs în pământ și care în ultimii cinci ani nu au fost puține ci sute.

În urma acțiunii de regularizare/predare către operatorul regional Aquatim S.A., la Unitatea Militară 01109 de pe Aleea Chișodei 125, diferența dintre indexul transmis de reprezentanții acesteia prin autocitire (neavând acces in interiorul unității până la preluarea de către Aquatim) și indexul preluat, este de 79.127 mc, iar în acest sens a fost emisă o factură de regularizare în cuantum de 990.131,98 lei. Sunt în curs de formare peste 1500 dosare de executare silită, de unde se vor recupera sume de bani importante, cu care nădăjduiesc că se va achita debitul eșalonat în raport cu furnizorul regional Aquatim S.A. .

Atașez prezentei, o serie de înscrisuri în susținerea celor expuse mai sus.

Vă mulțumesc pentru înțelegere,             

Cu aleasă prețuire Ing. Dacian-Ovidiu MARINESCU

14.03.2023”

Comentarii

comentarii