Acasă Actualitate Festivalul educației în Timiș. Oferta USAMVB Timișoara, pe 2022

Festivalul educației în Timiș. Oferta USAMVB Timișoara, pe 2022

DISTRIBUIȚI

În cadrul Festivalului educației în Timiș 2022, marți 31 mai 2022, la Pavilionul expozițional al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” Timișoara, cele șase facultăți ale USAMVB și-au prezentat oferta educațională elevilor din clasele a XI-a și a XII-a.

Acest eveniment are loc, după ce luni 30 mai, în prima zi a Festivalului educației în Timiș, elevii de la toate școlile din Timiș au venit la USAMVB unde a avut loc loc Târgul ofertelor liceelor timișene.

Prezentarea ofertelor educaționale a fost o acțiune de marketing educațional al liceelor. Aici au venit elevi din toate școlile gimnaziale să vadă care sunt ofertele, să li se răspundă la întrebări și să poată să opteze pentru viitorul lor.

Oferta educațională a USAMVB Timișoara

Cele șase facultăți ale Universității de Științe Agricole și Medicină Banatul „Regele Mihai I al României” Timișoara sunt: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management și Turism Rural, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultate de Inginerie Alimentară și Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere.

În conformitate cu legile în vigoare și cu prevederile Convenției de la Bologna, începând cu anul academic 2005-2006, studiile în universitatea noastră sunt organizate pe trei nivele:

1.Nivel de licență, cu frecvență și fără frecvență

2.Nivel de master

3.Nivel de doctorat

Diversificarea ofertei de programe de învatamânt și adaptarea acestora la cerințele actuale ale pieței muncii și ale candidaților, constituie o problema centrală a strategiei de dezvoltare a universității. De aceea, după 1989, alături de facultățile și specializările tradiționale, au apărut numeroase domenii noi.

Se oferă 13 domenii de licență: agronomie, biologie, ingineria mediului, inginerie geodezică, inginerie mecanică, zootehnie, biotehnologii, horticultură, silvicultură, ingineria produselor alimentare, inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, inginerie şi management, medicină veterinară.

Absolvenților primului ciclu de învatamânt (licență) li se oferă 32 programe de masterat.

Pregătirea superioară, prin doctorat se realizează în 4 domenii.

De asemenea, se organizează învatamânt cu frecvență redusă (IFR) la Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, respectiv la Facultatea de Management și Turism Rural.

Admiterea se organizează anual, pe baza regulamentelor proprii, aduse la cunoștință candidaților prin afișare și prin pagină Web.

Numărul de locuri este propus de către universitate și aprobat de către Ministerul Educației și Cercetării. Universitatea oferă atât locuri bugetate de la bugetul de stat, cât și locuri cu taxa de școlarizare, suportată de către studenți. Cuantumul taxei se stabilește anual, pentru studenții admiși în anul I, de către Senatul universității.

Absolvenților fiecărui ciclu de învatamânt li se conferă diplome și titluri care le dau dreptul de profesare în domeniul respectiv.

Actele necesare pentru înscrierea la admitere pot fi depuse on-line sau fizic, atât de candidați, cât și de persoanele împuternicite de aceștia, fiind cele de mai jos:
a. diploma de bacalaureat și foaia matricolă (sau echivalente);
b. certificatul de naștere;
c. acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificatul de căsătorie, sentințe judecătorești etc.);
d. pentru candidații studenți/ absolvenți de studii superioare: diploma de bacalaureat și foaia matricolă (sau echivalente), respectiv diploma de licență sau absolvire a unei facultăți sau a unui colegiu, în cazul celor care se înscriu la concurs ca să urmeze un al doilea program de studiu.

Actele menționate anterior vor fi depuse în original și copii xerox (pentru certificarea „conform cu originalul”, în momentul înscrierii).

Alte documente: în cazul candidaților studenți – o adeverință care să ateste calitatea de student;  o adeverință medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează; o copie a cărții de identitate;  trei fotografii color 3/ 4;  o chitanță care să ateste plata taxei de înscriere.

În cazul copiilor personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat în activitate (în învățământul preuniversitar sau superior) – o adeverință cu viza inspectoratului școlar sau a unității de învățământ; în cazul copiilor orfani sau ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare în acest sens (Respectivele adeverințe sunt necesare, pentru a fi scutiți de la plata taxei de înscriere.)

În cazul copiilor personalului angajat sau pensionat al USAMVBT, cât și pentru angajații acesteia dornici să urmeze cursurile universitare în cadrul acesteia –o adeverință eliberată de Direcția de Resurse Umane, pentru a fi scutiți de la plata taxei de înscriere; fișa de înscriere.

 

 

Comentarii

comentarii