Acasă Cultura Mare eveniment cultural, sâmbătă seara, la Kunsthalle Bega

Mare eveniment cultural, sâmbătă seara, la Kunsthalle Bega

DISTRIBUIȚI

Sâmbătă 22 octombrie, de la ora 19.00, va avea loc deschiderea expoziției „Ghost Geometry”, de Cristian Rusu, curatoriată de Diana Marincu  la Kunsthalle Bega.

Vernisajul va fi precedat de un artist talk, Cristian Rusu, la ora 18.00.

Proiect cofinanțat de Primăria Municipiului Timișoara prin Centrul de Proiecte Timișoara în cadrul programului prioritar „Repere în cultură”.

Cristian Rusu susține o prezentare de artist concentrată pe cele două ipostaze ale sale – de artist vizual și scenograf, privite deopotrivă ca intersecții și estompări reciproce, în ceea ce el  numește „un mixaj performativ”, al cărui răspuns este mereu: cercetarea și practica.

„Artistul Cristian Rusu urmărește de mai mulți ani subiectul „fantomaticelor” geometrii spațiale care ne influențează percepția și gândirea, punând în evidență structura universului vizibil ca un cadru care merită dezmembrat și reclădit, prin proiecte site-specific. Căutând tensiunile dintre spațiul fizic și cel sensibil, artistul a ales o confruntare directă cu spațiul expozițional – hala industrială unde s-a inaugurat Kunsthalle Bega în 2019 –, cu identitatea lui arhitecturală și cu propriile noastre preconcepții sau percepții. Alternanța plin și gol, orizontal și vertical, amplu și miniatural desenează în spațiu o serie de evadări din setul de constrângeri cu care se lucrează de obicei. Acest desen volumetric poate fi o hartă a libertății, a căutării sublimului și, în același timp, o reordonare a unui mod de a privi”,  explică Diana Marincu.

„Dialogul meu cu spațiul este unul polemic, în care, pornind de la morfologia spațiului expozițional, încerc să destabilizez ordinea arhitecturală dată, prin intervenții volumetrice. De la bun început, am perceput spațiul Kunsthalle Bega ca pe unul extrem de provocator din punct de vedere vizual: un spațiu complicat din cauza structurii sale (mărime, structuri arhitecturale, geometrie). De aceea am hotărât să supralicitez această presiune psiho-somatică până la maximă saturație. Prin această instalație, îmi continui și cercetarea cu privire la abordarea sublimului (frumusețe, fascinație și frică) în context contemporan, precum și privirea mea melancolică înspre admirația ruinei pe care o văd ca pe un motor al meditației mele artistice. Instalația este atât o intervenție personală în Kunsthalle Bega, cât și un spațiu reconfigurat pentru viitoarea expoziție Diferite grade de libertate / Different Degrees of Freedom”, spune Cristian Rusu, 2022.

Acest proiect al lui Cristian Rusu este cea mai amplă intervenție in-situ din seria „Ghost Geometry”, produs de Fundația Calina prin Kunsthalle Bega și face parte din programul „Școala Kunsthalle Bega – spațiu de proiecte creative și educaționale (ediția a 2-a, 2022)”, co-finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte în cadrul programului prioritar „Repere în cultură”.

Cristian Rusu (n. 1972) este artist vizual și scenograf, lector dr. la Facultatea de Teatru și Film a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj. Cercetarea sa artistică principală este chestionarea spațiului și meditația melancolică asupra ruinei și a sublimului în context contemporan. Prin diferite tehnici ale artelor vizuale și combinând concepte spațiale și arhitecturale, el interoghează interacțiunea dintre estetică, sensibilitate și ideologie, în special prin proiecte site-specific.

În urma intervenției spațiale pregătite de Cristian Rusu, expoziția „Diferite grade de libertate” se va instala aici în luna ianuarie, implicând încă 12 artiști din România și de pe scena internațională, care vor reflecta asupra celor două aspecte fundamentale pe care arta se bazează: libertatea fizică și cea mentală.

Andreea Albani (RO), Ștefania Becheanu (FR/RO), Andrei Bucovanu (RO) Mircea Cantor (FR/RO), Ștefan Curelici (RO), Judith Fegerl (AT), Adrian Ganea (RO), Marie-Claire Messouma Manlanbien (FR), Sebastian Moldovan (RO), Ciprian Mureșan (RO), Cristian Rusu (RO), Sinta Werner (DE), Anna Zvyagintseva (UA).

Diana Marincu este curator și critic de artă, director artistic al Fundației Art Encounters din Timișoara, membru AICA și IKT.  În 2017 a obținut titlul de Doctor de la Universitatea de Arte din București, secția Istoria și Teoria Artei, iar în 2022 a câștigat premiului Bega Art Prize, care implică crearea unui proiect curatorial original la Kunsthalle Bega.

Kunsthalle Bega presents the exhibition

„GHOST GEOMETRY”, artist Cristian Rusu, curated by Diana Marincu, in conjunction with ”Different Degrees of Freedom”

22 October, 2022 – 18 December, 2022

Opening: Saturday 22 October, 7 pm

Artist talk: Saturday 22 October, 6 pm

“The artist Cristian Rusu has been following for several years the subject of “ghostly” spatial geometries that influence our perception and thinking, highlighting the structure of the visible universe as a framework that deserves to be dismantled and rebuilt, through site-specific projects responding to a certain context. Looking at the tensions between physical and sensible space, the artist has chosen a direct conflict with the exhibition space – the industrial hall built where Kunsthalle Bega was inaugurated in 2019 – with its architectural identity and with our own preconceptions or perceptions. The alternation between full and empty, horizontal and vertical, large and miniature draws in space a series of escapes resulting from the set of constraints with which one usually works. This volumetric drawing can be a map of freedom, of the search for the sublime and, simultaneously, a reordering of a way of looking.” (Diana Marincu)

“My dialogue with the space is a polemical one, in which, starting from the morphology of the exhibition space, I try to destabilise the given architectural order, through volumetric interventions. From the very beginning, I perceived the Kunsthalle Bega space as extremely visually challenging: a complicated space because of its structure (size, architectural structures, geometry). That’s why I decided to overbid this psycho-somatic pressure to maximum saturation. Through this installation, I also continue my research on the approach to the sublime (beauty, fascination and fear) in a contemporary context, as well as my melancholic gaze towards the admiration of the ruin that I see as an engine of my artistic meditation. The installation is a personal intervention in the Kunsthalle Bega, as well as a space reshaped for the upcoming exhibition Diferite grade ale libertății / Different Degrees of Freedom.” (Cristian Rusu, 2022).

Cristian Rusu′s project is the largest in-situ intervention in the ”Ghost Geometry” series, produced by Fundația Calina through Kunsthalle Begaand it is part of ”Kunsthalle Bega School – space for creative and educational projects (second edition, 2022)”, co-financed by the Timișoara City Hall through Timișoara Project Center within the priority program “Repere în cultură”.

Cristian Rusu (b. 1972) is a visual artist and scenographer, PhD lecturer at the Faculty of Theater and Film of “Babeș-Bolyai” University in Cluj. His main artistic research consists of the questioning of space and in his melancholic meditation on ruin and the sublime in a contemporary context. Through various visual arts techniques and combining spatial and architectural concepts, he interrogates the interplay between aesthetics, sensibility and ideology, mainly through site-specific projects.

Following the spatial intervention proposed by Cristian Rusu, the exhibition ”Different degrees of freedom” will be installed at Kunsthalle Bega in January, involving 12 more artists from Romania and from the international scene, who will reflect on the two fundamental aspects on which art is based: physical freedom and mental freedom.

Artists: Andreea Albani (RO), Ștefania Becheanu (FR/RO), Andrei Bucovanu (RO) Mircea Cantor (FR/RO), Ștefan Curelici (RO), Judith Fegerl (AT), Adrian Ganea (RO), Marie-Claire Messouma Manlanbien (FR), Sebastian Moldovan (RO), Ciprian Mureșan (RO), Cristian Rusu (RO), Sinta Werner (DE), Anna Zvyagintseva (UA)

Diana Marincu is a curator and art critic, artistic director of the Art Encounters Foundation in Timișoara, member of AICA and IKT. In 2017, she received the title of Doctor from the University of Arts in Bucharest, Department of History and Theory Art, and in 2022 Diana won the Bega Art Prize, an invite to create an original curatorial project at Kunsthalle Bega.

We are excited to announce that the exhibition, “Ghost Geometry”, Cristian Rusu, curated by Diana Marincu, opens tomorrow, October 22, at 7 pm, preceded by an artist talk with Cristian Rusu starting at 6 pm.

Project co-funded by Primăria Municipiului Timișoara, through Centrul de proiecte Timișoara, under the priority program ”Repere în cultură”.

 

Comentarii

comentarii