Acasă Administraţie Observațiile FALT cu privire la recenta Hotărâre a Consiliului Local Timișoara...

Observațiile FALT cu privire la recenta Hotărâre a Consiliului Local Timișoara nr.357/01.09.2020

2516
DISTRIBUIȚI

Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara, ca urmare a numeroaselor telefoane primite, prin care cetăţenii îşi arată nemulţumirea lor în legătură cu recenta Hotărâre de Consiliu local nr.357/01.09.2020, face unele precizări.

Aceste precizări sunt în legătură cu ”METODOLOGIA DE ATESTARE a persoanelor fizice şi autorizare a persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de condominii în Municipiul Timișoara și MEODOLOGIA DE REATESTARE pentru îndeplinirea funcției de administrator de condominii în Municipiul Timișoara a persoanelor fizice ale căror atestate au fost retrase.”

FALT atenționează:

Proiectul de hotărâre nu a fost pe ordinea de zi, a fost introdus pe lista suplimentară.

Nu înţelegem de ce nu a fost pe ordinea de zi anunţată, dacă proiectul a fost întocmit din timp cum se susţine şi cum apare pe site-ul Primăriei.

La o analiză a site-ului se observă că proiectele nu sunt puse în ordine cronologică şi nu avem certitudinea că nu se introduc cu altă dată, ulterioară.

Din informările noastre proiectul a fost aprobat fără a avea şi anexele, acestea de fapt sunt contrare Legii 196/2018 privind privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.

Analizând referatul de aprobare şi raportul de specialitate, se observă că nu se cunoaşte diferenţa dintre vechea Lege 230/2007 şi noua Lege 196/2018.

Funcţionarul care a făcut raportul motivează necesitatea promovării proiectului ca fiind datorată de noua lege şi afirmă că prin proiect se asigură cadrul legal pentru atestare,ori prin noua lege nu mai este nevoie de o astfel de HCL. Dar în fapt, funcţionarul îşi face propria lege pentru compartimentul asociaţii de proprietari unde lucrează.

Precizăm că Legea nr. 196/2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor este o lege organică, modificarea sau completarea ei se poate face tot printr-o lege organică şi nu prin Hotărâre de Consiliu local.

Prezentăm în continuare câteva prevederi din Legea 196/2018 și ceea ce s-a prevăzut în HLC:

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea 196/2018 litera ”e) atestat – actul care dovedește calitatea de administrator de condominii, prin care persoanele fizice care dețin certificate de calificare, conform lit. f), sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari din cadrul autorității administrației publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local; f) certificat de calificare profesională – actul care dovedește calificarea profesională a persoanelor fizice pentru a îndeplini ocupația de administrator de condominii, în conformitate cu legislația privind învățământul superior sau privind formarea profesională a adulților”, din cele două prevederi rezultă clar că persoanele fizice nu se examinează de către Primărie, pentru că pregătirea lor este asigurată prin curs. Menționăm că în vechea Lege nr. 230/2007 nu se solicita un curs de pregătire profesională şi atunci într-adevăr primăria trebuia să organizeze un examen pentru a putea atesta administratorii de imobile și a certifica că aceștia sunt pregătiți din punct de vedere teoretic.

Ba, mai mult în Legea 196/2018 legiuitorul a stabilit și o minimă metodologie de eliberarea a atestatelor, conform art. 10 alin ”(5) La propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari din cadrul autorității administrației publice locale, primarul, în baza unei hotărâri a consiliului local, atestă persoanele fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.

(6) Atestatul prevăzut la alin. (5) se emite în baza următoarelor documente:

a) certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, conform prevederilor art. 2 lit. f);

b) cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune de natură economico-financiară;

c) cazierul fiscal.

Ori, prin HCL 357/2020 art.8.1 Consiliul Local a aprobat alte documente care să stea la baza obținerii certificatului de atestare ca administrator:

a) cerere tip;

b) curriculum vitae;

c) copia documentului de identitate (certificata pentru conformitate cu originalul, la depunere, de Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara);

d) certificatul de cazier judiciar, în original;

e) certificat de cazier fiscal, în original;

g) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt din pdv medical pentru desfășurarea activității de administrator;

g) aviz psihologic, in original;

h) copia certificatului de pregătire profesională pentru funcţia de administrator de condominii, organizat în condiţiile legii de firme autorizate (certificată pentru conformitate cu originalul, la depunere, de Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara);

i) copie certificat de atestare pentru persoanele fizice atestate anterior Legii 196/2018

j) copia chitanței de plată a taxei de atestare.

O altă limitare în vederea exercitări profesiei de administrator imobile este ceea prevăzută în art. 5 litera ”e) au domiciliul/resedinta pe raza municipiului Timișoara” limitare care îngrădește dreptul de a profesa în condițiile în care persoana în cauza a urmat un curs de pregătire profesională recunoscut și acreditat la nivel de țară.

Tot legiuitorul este cel care a stabilit cum se face suspendarea atestatului la art. 64 din Legea nr. 196/2018, alin (9) Atestatul administratorului poate fi suspendat sau retras, ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive, în cazul în care instanțele judecătorești competente au stabilit existența unui prejudiciu cauzat de administrator. (10) Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii și poate fi reînnoit în aceleași condiții în care a fost emis.

În referatul de aprobare a proiectului se observă ca primăria îşi propune să asigure un cadru legal pentru atestare, deşi Legea nr.196/2018 prevede clar cum se obține atestatul. Atât în referat, cât şi în raportul de specialitate nu se motivează și nu se amintește de prevederile introduse prin metodologie. Se poate observă că hotărârea prevede de fapt două metodologii, una pentru atestare şi una pentru reatestare.

În Anexa 1 la hotărârea de Consiliu local, la art. 5 se prevăd condițiile pentru atestare altele decât cele din Legea nr. 196/2018. În art. 6 se prevede certificare calităţilor profesionale, ori acest lucru nu mai este prevăzut în noua lege, întrucât s-a prevăzut obligativitatea cursului, care în vechea lege nu era şi ca atare era necesar un examen.

Prin metodologie se introduce capitolul 3 cu prevederi care nu sunt cuprinse în Legea nr. 196/2018.

Exemplu: Art. 12 1 paragraful 2 ”Suspendarea certificatului de atestare va opera până la achitarea prejudiciului stabilit prin hotărârea judecătorească, cu excepția cazului în care prejudiciul a fost stabilit prin hotărâre judecătorească pronunțată de către o instanță penală, prin care s-a dispus și condamnarea administratorului.

Art. 12 punctul 2 ”În cazul în care administratorul nu duce la îndeplinire măsurile stabilite de către consilierii Compartimentului Asociații de Proprietari, la 3 termene succesive, ca urmare a verificărilor efectuate  în cadrul asociațiilor de proprietari și după aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de lege. Certificatul de atestare va fi suspendat pe o perioadă de 90 de zile”.

Art. 12 punctul 3 ”Ca urmare a neprezentarii spre verificare, la solicitarea consilierilor compartimentului, a documentelor asociației, după 3 invitații succesive, fără motive întemeiate și după aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de lege. Certificatul de atestare va fi suspendat pe o perioadă de 90 de zile.”

Art. 12 punctul 4 ”În cazul în care administratorul asociației, al cărui certificat de atestare a fost suspendat, nu duce la îndeplinire măsurile stabilite de către consilierii Compartimentului Asociații de Proprietari sau nu se prezintă la solicitarea consilierilor compartimentului, nici după expirarea celor 90 de zile de suspendare, durata suspendării certificatului de atestare  se va prelungi pentru o perioadă de 90 zile.”

Art.14 ”Obținerea atestatului pentru funcția de administrator condominii de către persoanele fizice ale căror atestate au fost suspendate, pentru motivele prevăzute la art. 12.2 și 12.3., se va face la solicitarea scrisă a acestora, după 90 de zile de la suspendare, la încetarea motivului care a determinat suspendarea,  prin depunere la registratura Primăriei Municipiului Timișoara  a documentelor prevăzute la art.8.1.”

Art. 15 ”Obținerea atestatului pentru funcția de administrator condominii de către persoanele fizice ale căror atestate au fost suspendate pentru motivul prevăzut la art. 12.1 se va face la cererea persoanelor fizice ale căror certificate de atestare au fost suspendate, după împlinirea termenului de reabilitare de drept/judecătorească a administratorului.”

Art.18 Retragerea atestatului se face în următoarele situaţii:

Art.18. 2 ”În cazul în care administratorul al cărui certificat de atestare a fost suspendat își continuă activitatea de administrare și după aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de lege.”

Art. 18. 3 ”În cazul în care certificatul de atestare al persoanei fizice a fost suspendat de 2 ori, de Comisia de atestare a persoanelor fizice /autorizare a persoanelor juridice”.

Art. 20 ”Obținerea atestatului pentru funcția de administrator condominii de către persoanele fizice ale căror atestate au fost retrase, pentru motivele prevăzute la art. 18.2și 18.3., se va face prin participarea acestora la examenul de reatestare, conform metodologiei prevăzute în anexa 2, după o perioadă de 4 ani de la emiterea Hotărârii Consiliului Local pentru retragerea atestatului”.

Similar, aceste condiționări se pun şi la persoane juridice, la art. 40 se prevede o comisie de atestare, dar această comisie nu îşi mai are rostul atât timp cât legea nu mai prevede examen.

La art. 43 se prevede o comisie de soluţionare a contestaţiilor, la fel nu mai este necesară pentru că nu sunt examene.

Considerăm că toată procedura de atestare trebuie să se facă de către funcţionarii din primărie, iar contestaţiile să se rezolve ca orice contestaţie la un document al primăriei.

Referitor la Anexa 2

Se observă că la art. 2 din nou se cer documente ca şi la Anexa 1, care nu sunt necesare, nefiind prevăzute de lege. La art. 3 la fel, primăria doreşte să organizeze examen, contrar Legii nr. 196/2018.

Art. 4 (1), (2) se observă că vor să organizeze examen, deşi legea nu prevede aşa ceva. Reatestarea trebuie să se facă pe baza aceleiaşi metodologii ca şi atestarea, dacă dosarul este complet. art. 5 şi art. 6 la fel, se vrea examen.

Din discuțiile cu o parte din consilieri s-a confirmat faptul că dânșii nu au primit anexele și ca atare nu au știut de prevederile din anexă.

Menţionăm că am solicitat atât verbal cât şi în scris, pe Legea 544/2001 să primim o copie de pe avizul Serviciului juridic, aviz care nu este pe site-ul Primăriei, dar până în momentul  redactării comunicatului  nu am primit copia respectivă şi nici numărul de înregistare.

Ca urmare am fost nevoiţi să solicităm Prefecturii să analizeze hotărârea şi am şi primit un răspuns pe care îl anexăm.

Pentru a nu depăşi termenul de atacare în instanţă a hotărârii, am făcut şi plângere prealabilă la Consiliul local şi aşteptăm ca noul consiliu să analizeze din nou hotărârea.

Solicităm o analiză obiectivă asupra modului cum a fost aprobat acest proiect, iar persoana care a dezinformat în interes propriu consilierii locali, să răspundă pentru demersul său – se arată în comunicatul FALT.

Comentarii

comentarii