Acasă Actualitate Primăria Timișoara a pierdut încă un proces cu Curtea de Conturi

Primăria Timișoara a pierdut încă un proces cu Curtea de Conturi

DISTRIBUIȚI

Primăria Timișoara a pierdut încă un proces cu Curtea de Conturi. Tribunalul Timiș a respins luni, 10 aprilie, cererea formulată în dosarul 3604/30/2022 de reclamanţii MUNICIPIUL TIMIŞOARA, PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA şi CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA în contradictoriu cu pârâţii CURTEA DE CONTURI BUCUREŞTI şi CAMERA DE CONTURI A JUDEŢULUI TIMIŞ.

Primăria Timișoara a solicitat anularea punctelor 12, 14 și 18 din Decizia nr. 26/2021 a Curții de Conturi Timiș, emisă după examinarea deficiențele consemnate în Raportul de audit financiar nr. SC2021-018416 din 30.06.2021 încheiat în urma acțiunii de verificare „Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului”, efectuată la U.A.T.M. Timișoara.

Chiar dacă sentința a fost dată în prima instanță, cu drept de recurs, Primăria Timișoara a pierdut până acum toate procesele cu Curtea de Conturi aflate în această situație.

Abateri la decontarea cheltuielilor pentru reparațiile la Clădirea Operei

La punctul 12, inspectorii Curții de Conturi au constatat abateri privind decontarea cheltuielilor de natura reparațiilor efectuate de CLT COLTERM SA asupra instalațiilor de apă din subsolul Clădirii Operei din Piața Victoriei aflată în reabilitare, predate în amplasament constructorului ALEX-DIA, pe parcursul efectuării lucrărilor de investiții.

”Potrivit contractului de execuție lucrări 152 din 02.10.2019 încheiat de Municipiul Timișoara cu ALEX-DIA CONSTRUCT SRL, având ca obiect „Lucrări suplimentare pentru <Refuncționalizarea clădirilor ce aparțin Palatului Culturii, Piața Victoriei – HCL 286/2008 Timișoara>, Reabilitarea fațadei placate cu travertine de la Palatul Cultural Timișoara”, cu valoarea totală a lucrărilor de 3.919.405 lei, la care se adaugă TVA, executarea contractului se realizează în două etape: proiectare (proiect tehnic, detalii de execuție, caiete de sarcini, asistență tehnică) și execuție lucrări în termen de 12 luni de la data emiterii ordinului de începere.”, se precizează în raportul Curții de Conturi.

Curtea de Conturi a cerut Primăriei Timișoara ”Stabilirea întinderii reale a prejudiciului (pagubă + beneficii nerealizate) și luarea măsurilor de recuperare integrală a acestuia, reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate de Compania Locală de Termoficare Colterm SA Timișoara, în calitate de executant al lucrărilor de înlocuire a conductei de canalizare afectată pe parcursul derulării contractului de investiții „Lucrări suplimentare pentru <Refuncționalizarea clădirilor ce aparțin Palatului Culturii, Piața Victoriei – HCL 286/2008 Timișoara>, Reabilitarea fațadei placate cu travertine de la Palatul Cultural Timișoara”, lucrare realizată de constructorul ALEX DIA CONSTRUCT SRL”.

Lidera sindicatului lui Fritz și abaterile privind nerealizarea obiectivelor de investiții situate pe amplasamentul Parcului Civic

La punctul 14, Curtea de Conturi a sesizat abateri privind nerealizarea obiectivelor de investiții situate pe amplasamentul Parcului Cetății (Civic) referitoare la „Modernizare Parc Civic” și „Alimentare cu apă prin foraje” în condițiile suprapunerii în același amplasament, în aceeași perioadă de timp, pe parcursul anului 2020, cu predarea amplasamentului aferent realizării obiectivului de investiții privind retehnologizarea rețelelor secundare de termoficare ”Referitor la obiectivul de investiții „Modernizarea Parcului Cetății (Civic)”

Municipiul Timișoara a încheiat contractul de execuție de lucrări nr.206//07.11.2019  cu Asocierea ELF ROAD SRL – Lider și D&C GARDEN DESIGN SRL –Asociat având ca obiect realizarea obiectivului de investiții „Modernizarea Parcului Cetății (Civic)” cu prețul de 4.771.886 lei la care se adaugă TVA și durata de 6 luni, începând de la data menționată în ordinul de începere a execuției lucrărilor.

Garanția de bună execuție s-a asigurat prin  polița de asigurare la asigurator Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA-„Instrumentul de garanție de bună execuție” nr. 000058788, având ca perioadă de valabilitate, prelungită prin actul adițional nr,3/29.12.2020, la contractul de asigurare până la data de 31.01.2026, inclusiv. Aceasta se reduce cu 70% la data de 01.02.2021.

Executarea lucrărilor a fost autorizată cu Autorizația de Construire nr.1087/21.08.2018, termenul de valabilitate a acesteia fiind de 12 luni de la data emiterii interval de timp în care trebuie începute lucrările. Cu autorizația de construire nr.1144 din 31.12.2020 s-a autorizat – „continuarea lucrărilor autorizate cu AC nr.1078/21.08.2019”, având ca durata de execuție a lucrărilor de 48 luni.

Contractul sus menționat a fost modificat printr-un număr de 5 acte adiționale, de prelungire a termenului de executare a lucrărilor în baza ordinelor de începere, de sistare sau de reluare a execuției lucrărilor, respectiv de majorare a valorii contractului urmare modificărilor date de neconcordanțele constatate între proiectul tehnic elaborat în anul 2014 și situația din teren.

(…) Au fost constatate deficiențe în ce privește monitorizarea execuției lucrărilor de investiții, efectuate pe același amplasament– Parcul Civic – ce se suprapun pe parcursul anului 2020, precum și urmare exercitării cu limite a controlului intern managerial, aspect care a permis interferarea în aceeași perioadă de timp a lucrărilor de investiții derulate în baza a 3 contracte de execuție lucrări, astfel:

–        Contractul nr. 122/10.10.2018 încheiat de UATM Timișoara cu SC FORMIN SA – pentru execuția a 3 foraje destinate asigurării alimentării cu apă în Parcul civic – termen de finalizare 4 luni;

–        Contractul nr. 206//07.11.2019 încheiat de UATM Timișoara cu Asocierea ELF ROAD SRL – Lider și D&C GARDEN DESIGN SRL –Asociat având ca obiect realizarea obiectivului de investiții „Modernizarea Parcului Cetății (Civic)” termen de finalizare 6 luni;

–        Contractul nr. 142/10.07.2020, încheiat de UATM Timișoara cu executantul SC ELSACO ELECTRONIC SRL lider asociere cu SC ERBAȘU și SC ENERGOMONTAJ, pentru realizarea obiectivului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană ETAPA II – LOT2 – termen de finalizare în parcul civic 21.05.2020”.

(…)Pe parcursul auditului auditorii publici externi au procedat la efectuarea unei inspecții pe teren fiind întocmită nota de constatare privind rezultatul verificărilor efectuate în teren, înregistrată sub numărul SC2021—016445/10.06.2021.În această notă reprezentantul entității, responsabil în derularea contractului, formulează observații cu privire la lucrările realizate de executantul obiectivului de investiții pentru care nu au fost întocmite situații de lucrări, acestea fiind executate, faptic. Această observație este înscrisă și în cuprinsul notei de relații solicitate..

Din verificarea efectuată s-au constatat următoarele:

În locația I.C.Brătianu nu au fost identificate în această zonă, stâlpi de iluminat, mobilier urban, gazon plantat.

În această parcelă a fost amplasat un foraj (în curs de executare), sistat pentru lucrări de cercetare arheologică. Execuția forajului nu este finalizată nefiind montat sistem de pompare nu este executat căminul, racordul la energia electrică, alte elemente specifice. Lângă foraj trebuia să fie amplasat un bazin tampon (conform celor precizate de către responsabilul contractului), lucrare ce nu a fost executată.

În zona Oficiului Poștal nr.1 nu au fost identificate în această zonă, stâlpi de iluminat, mobilier urban, gazon plantat iar lucrările executate la forajul de apă deși nu au fost finalizate, au permis ca acesta să fie funcțional.

În zona Hotel Continental  s-a constatat că au fost afectate lucrări executate de ELF ROAD SRL care nu au fost predate în amplasament către celălalt executant, suprafața de teren nepredată în amplasament și afectată de SC ERBAȘU SA fiind de aproximativ 977 mp. S-a constatat de asemenea că zona de activitate desfășurată de executantul SC ERBASU SA preluată în amplasament de la entitatea auditată nu a fost îngrădită, constructorul depozitând materiale rezultate din demolări/dezafectări (pământ etc) dar și utilaje în afara zonei de amplasament. La data inspecției pe teren s-a constatat că au fost depozitate și materiale de construcție necesare realizării obiectivului de investiție, la distanțe mari față de zona de teren predată în amplasament de aproximativ 32 m fiind identificată o conductă de termoficare cu diametrul de 160 desfășurată pe o lungime de 70 m, ce urma a fi transportată de utilaje  prin parc, peste aleile pietonale, până la terenul predat în amplasament”, se precizează în raport.

În vederea înlăturării abaterii prezentate la pct. 14 din partea constatativă a Deciziei, Curtea de Conturi a cerut: ”Identificarea lucrărilor executate care au fost decontate și/sau nedecontate, situate în zona de amplasament a obiectivului de investiții „Retehnologizare rețele secundare de termoficare”. În această situație, stabilirea modalității de refacere a lucrărilor executate precum și realizarea operațiunilor de recepție calitativă și cantitativă a lucrărilor anterior recepționate și decontate respectiv a lucrărilor executate și nedecontate după caz, refăcute de executantul SC ELSACO CONSTRUCT SRL în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Calcularea penalităților de întârziere aferente nerespectării obligațiilor contractuale pentru neexecutarea contractului care rezultă din vina exclusivă a executantului”.

Mai trebuie adăugat faptul că unul din responsabilii cu lucrarea punctul 14 este Marinela Lucuț, lidera sindicatului inventat pentru susținerea lui Dominic Fritz.

Contractul pentru serviciile de întreținere și amenajare a spațiilor verzi în zona centrală atribuit direct către Horticultura SA

Un alt punct contestat de Primăria Timișoara din decizia Curții de Conturi, cel cu numărul 18, se referă la atribuirea directă a contractului de achiziție publică privind serviciile de întreținere și amenajare a spațiilor verzi în zona centrală, societății Horticultura SA, fără a se efectua la nivelul UATM Timișoara analiza îndeplinirii cumulative a condițiilor prevăzute la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și nerespectarea precizărilor Consiliului Concurenței și a dispozițiilor HCL nr.471/26.09.2019 privind stabilirea prețurilor unitare pentru serviciile de întreținere și amenajare spații verzi în Zona centrală, respectiv abateri privind modul de programare lunară și recepție a serviciilor de întreținere și amenajare spații verzi.

”Menționăm faptul că în anul 2021 a fost cuprins în lista de investiții obiectivul privind „Întocmirea Registrului Spațiilor Verzi în Municipiul Timișoara” cu suma de 500 mii lei. Totodată precizăm faptul că suprafața acestora nu a fost stabilită cu certitudine nici cu ocazia inventarierii parcurilor, scuarurilor, locurilor de joacă pentru copii, efectuată de către comisia de inventariere nr.13 în anul 2020, care consemnează în procesul verbal de inventariere nr.SC2020-29457/15.12.2020 faptul că parcurile și scuarurile au fost inventariate „în lipsa extraselor CF la zi, titlurilor de proprietate, și a ridicărilor topografice.” în unele cazuri fiind consemnată și observația – „de verificat suprafața”.

Având în vedere cele de mai sus, din documentele prezentate de entitate, se reține faptul că pentru zona centrală, Direcția de Mediu a procedat la stabilirea prețurilor unitare/operațiuni, calculând media prețurilor unitare din propunerile financiare ale ofertanților câștigători, fără a avea la bază o fundamentare economică în acest sens, în condițiile în care, în „Analiza” mai sus prezentată, a fost precizat faptul că ofertanții sunt liberi să își calculeze prețurile, ținând cont de prevederile legislației în vigoare privind salarizarea, dotările proprii și închiriate, etc., menționând că fiecare zonă are prestator, cantități și tarife diferite. Totodată precizăm faptul că utilizând acest mod de calcul al prețurilor unitare/operațiuni nu s-au avut în vedere cele aprobate prin HCL nr.471/26.09.2019, în care se precizează că stabilirea prețului unitar se realizează „conform prevederilor legale în vigoare, în cuantum mai mic sau cel mult egal cu tarifele pe operațiuni rezultate în urma licitației pentru celelalte loturi”, se precizează în decizia Curții de Conturi.

În vederea înlăturării abaterii prezentate la pct. 18 din partea constatativă a Deciziei, Curtea de Conturi a cerut primăriei: ”Elaborarea unei proceduri de lucru privind analiza îndeplinirii condițiilor cumulative în vederea încadrării în excepția prevăzută de art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și includerea acestei analize în strategia anuală de achiziții publice, și stabilirea de atribuții și responsabilități în acest sens, în fișele posturilor.           Efectuarea demersurilor cu privire la actualizarea Registrului de evidență a spațiilor verzi, în vederea stabilirii suprafețelor reale a acestora. Efectuarea unei analize fundamentate economic cu privire la activitatea Horticultura S.A., respectiv cu privire la formarea prețurilor unitare/tarifelor aferente operațiunilor prevăzute în caietul de sarcini întocmit pentru servicii de întreținere și amenajare a spațiilor verzi în zona centrală, și luarea măsurilor care se impun, în condițiile legii, în conformitate cu cele precizate de către Consiliul Concurenței, precum și cu cele dispuse prin HCL nr. 471/26.09.2019”.

Comentarii

comentarii