Acasă Actualitate Primăria Timișoara pierde, în primă instanță, procesul cu Curtea de Conturi pe...

Primăria Timișoara pierde, în primă instanță, procesul cu Curtea de Conturi pe raportul din 2022

DISTRIBUIȚI

Miercuri, 22 martie, Tribunalul Timiș s-a pronunțat într-un dosar în care sunt implicate Primăria Timișoara, pe de o parte, și Curtea de Conturi, pe de altă parte, respingând o cerere a celei dintâi. Ar fi vorba, potrivit surselor noastre, de anumite contestații făcute la raportul întocmit în iulie 2022, unul de peste 200 de pagini, în care sunt constatate mai multe nereguli, inclusiv la societățile din subordinea primăriei.

Potrivit portalului instanțelor de judecată, sentința în cauză, pronunțată miercuri în dosarul 3759/30/2022 este: „Respinge cererea formulată de reclamanţii Municipiul Timisoara, Primarul Municipiului Timisoara şi Consiliul Local al Municipiului Timisoara, cu sediul în Timişoara, B-dul CD. Loga nr. l în contradictoriu cu pârâţii Curtea de Conturi Bucureşti, cu sediul in Bucureşti, str. Lev Tolstoi nr. 22-24, sector 1 şi Camera de Conturi a judeţului Timiş, cu sediul in Timişoara. B-dul Republicii nr. 8. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Calea de atac se va depune la Tribunalul Timiş. Pronunţată în şedinţă publică din 22 Martie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”.

După cum se poate vedea, sentința nu precizează care ar fi conținutul cererii respinse. Și nu o fac nici reprezentanții municipiului. „Deoarece este vorba despre un proces aflat în derulare, până la finalizarea acestuia, informațiile privind procedurile judiciare se pot solicita autorităților care gestionează respectivele proceduri judiciare”, ne-a precizat Serviciul de Comunicare al Primăriei Timișoara.

Potrivit documentului amintit, „sinteza constatărilor” are 15 puncte:

 1. Evidența contabilă nu s-a condus și organizat conform Normelor metodologice, a Planului de conturi și instrucțiunilor de aplicare a acestuia, fiind constatate abateri financiare referitoare la neînregistrarea sau înregistrarea eronată în evidența contabilă a unor operațiuni și reflectarea lor în situațiile financiare;
 2. Nerespectarea prevederilor legale cu privire la evidențierea în contul imobilizărilor corporale a obiectivelor de investiții recepționate la terminarea lucrărilor, date în folosință;
 3. Neasigurarea independenței compartimentului de audit intern prin organigrama instituției în perioada august 2021- martie 2022, precum și nerespectarea prevederilor legale referitoare la supervizarea misiunilor de audit public intern prin HCL nr.90/16.03.2022;
 4. Neconformități privind organizarea controlului intern managerial – Neinițierea unor proceduri privind punerea în aplicare a Legilor nr. 87/2020 și nr. 231/2018;
 5. Nerespectarea prevederilor Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților comerciale și de prestări servicii pe raza municipiului Timișoara – Referitor la neanularea Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale nr. 11950/2020 emis pentru KATERIN CAR WASH SRL;
 6. Abateri cu privire la organizarea si efectuarea operațiunii de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale entității, deținute cu orice titlu;
 7. Nerespectarea prevederilor legale cu privire la modul de aplicare a prevederilor legii privind proprietatea publică/privată și regimul juridic al acesteia și a reglementărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public/privat al UAT, respectiv al statului – Darea în administrare/ folosință gratuită a bunurilor din domeniul public/privat  cu încălcarea OUG 57/2019 privind Codul administrative;
 8. Nerespectarea prevederilor art.187 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**) privind reforma în domeniul sănătății, având în vedere că în cadrul spitalului nu este constituit consiliul de administrație;
 9. Referitor la identificarea tuturor cauzelor care au generat starea de insolvență a companiei locale de termoficare, având în vedere rolul de autoritate publică tutelară a administrației municipiului Timișoara, conform prevederilor O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 883 din 14 decembrie 2011)
 10. Efectuarea de cheltuieli pentru activități care nu au legătura cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative de înființare – Plăți din bugetul local de amenzi pentru fapte sancționabile unei persoane fizice
 11. Nerespectarea prevederilor legale referitor la efectuarea de cheltuieli de investiții asupra unor bunuri de natura clădiri/teren, în condițiile în care regimul juridic al imobilelor în cauză nu a fost clarificat
 12. Abateri referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor cu privire la inițierea și derularea contractului de asistență juridică încheiat între UATM Timișoara și Schoenherr și Asociații – Societate Civilă de Avocați, respectiv: neîntocmirea unui referat de necesitate în conformitate cu art.2 din HCL nr.89/13.03.2021, efectuarea de plăți fără documente justificative, plăți pentru activități care nu au legătură cu obiectul HCL nr.89/13.03.2021, plăți pentru cheltuieli ineficiente și neeconomicoase,cu nerespectarea bunei gestiuni economico – financiare și a principiilor celor 3 E – eficiență, eficacitate și economicitate, pe fondul neobținerii rezultatelor în conformitate cu obiectivele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara și cu cerințele caietului de sarcini, și al neefectuării unei monitorizări în acest sens a contractului de asistență juridică;
 13. Nerespectarea prevederilor Legii 259/2021 pentru aprobarea OUG nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării” referitor la transferarea sumelor locate cu destinația de acoperire a costurilor legate de achiziția de materii prime de natura: gaze naturale, respective păcură, în perioada noiembrie 2021-31 martie 2022
 14. Inexistența titlurilor de creanță (contracte, convenții) sau a altor documente justificative pentru înregistrarea creanțelor

Cu privire la nerealizarea veniturilor din concesionarea/închirierea imobilelor din domeniul public și privat al UATM Timișoara

 1. Deficiențe cu privire la contractarea unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), respectiv:

–        Nu au fost prezentate acte și documente legal întocmite din care să rezulte modalitatea de stabilire/determinare a cuantumului creditului BERD aferent fiecărui obiectiv de investiții înscris în Anexa nr.2 la HCL nr.316/07.09.2021;

–        Pentru proiectele care, potrivit contractelor de finanțare încheiate în anii 2019-2020, beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, nu rezultă în mod explicit, care din componentele valorii contractelor, sunt co-finanțate din creditul BERD;

–        La încheierea contractului de credit nr.52471/23.12.2021, nu au fost respectate sumele aprobate prin HCL nr.316/07.09.2021 pentru obiectivul „Actualizarea PMUD pentru Polul de Creștere Timișoara”;

–        Nu au fost prezentate acte și documente legal întocmite privind modalitatea în care a fost stabilită valoarea estimată pentru obiectivele „Actualizarea PMUD pentru Polul de Creștere Timișoara” și „Studiu privind optimizarea rețelei de transport public (M6), inclusiv benzi dedicate”;

–        Neconcordanțe între datele și informațiile înscrise în contractul de credit nr.52471/23.12.2021 și cele aprobate prin HCL nr.316/07.09.2021, cu privire la obiectul achiziției, respectiv neconcordanțe între perioadele de tragere prevăzute în graficul prezentat de BERD și perioada de tragere autorizată prin Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale (CAIL) nr.7047/17.02.2022;

–        Nestabilirea de sarcini și responsabilități concrete pentru fiecare dintre persoanele implicate în inițierea și angajarea contractării de către Municipiul Timișoara a finanțării rambursabile externe cu BERD.

Întreg documentul îl puteți vizualiza aici:

DOC-20220811-WA0009_

Comentarii

comentarii