Acasă Actualitate Sindicatul angajaților din Primăria Timișoara cere reprezentare (și) în comisia paritară

Sindicatul angajaților din Primăria Timișoara cere reprezentare (și) în comisia paritară

DISTRIBUIȚI
Tiberiu Negrei, președintele sindicatului angajaților din primărie

Sindicatul angajaților din Primăria Timișoara cere reprezentare în comisia paritară a instituției. Pe 5 noiembrie, această comisie a fost alcătuită printr-o dispoziție a primarului Dominic Fritz. Pentru că nu au fost respectate cererile organizației sindicale, de a avea trei membri titulari și unul supleant, președintele acesteia, Tiberiu Negrei, a depus pe 26 noiembrie o plângere prealabilă.

Sindicatul a „luat în vizor” comisia paritară încă din iulie. Atunci, principalul motiv al nemulțumirilor era comisia de disciplină și procedura „inventată” de Fritz pentru a fi aleși reprezentanții angajaților. În cazul alcătuirii comisiei de disciplină, legislația prevede ca și organizațiile sindicale reprezentative la nivelul unității sau afiliate uneia reprezentative la nivelul domeniului de activitate să poată numi membri. Sindicatul condus de Negrei se găsește doar în a doua situație, fiind afiliat Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație. Această prevedere a fost introdusă recent în codul administrativ.

Pe de altă parte, însă, în cazul comisiei paritare, există menționată expres în lege doar varianta reprezentativității la nivel de unitate. Totuși, reprezentanții sindicatului invocă decizii ale Curții Constituționale care ar obliga executivul primăriei să țină cont și de propunerile lor pentru alcătuirea comisiei paritare.

Această comisie este importantă din prisma avizelor consultative pe care le emite. După cum am aflat recent din motivarea hotărârii definitive de suspendare a organigramei, date de Curtea de Apel Timișoara, „există obligativitatea obţinerii acestor avize şi facultatea de a le respecta sau nu”. Cel mai probabil, aceleași argumente le vor folosi sindicaliștii și în cadrul procesului „pe fond” în care au cerut anularea organigramei respective. Când a fost aprobată organigrama, în iunie, comisia paritară nici nu era alcătuită, primăria invocând lipsa cadrului legal. Instanțele au demonstrat, însă, contrariul: din moment ce nu a fost emisă o hotărâre de revocare a vechilor norme de alcătuire, încă se folosesc acestea, chiar dacă urmează să fie adoptate unele noi.

Revenind la dispoziția de alcătuire a comisiei, iată argumentele pe care le invocă Sindicatului Liber al Salariaţilor din Primăria Municipiului Timişoara şi din Serviciile Publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara când cere revocarea ei:

           „Prin adresa nr. 571/13.07.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2021-019764/13.07.2021 (anexată), subscrisul sindicat:

           – a adus la cunoștință Primarului Municipiului Timișoara că este afiliat la FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A SINDICATELOR DIN ADMINISTRAȚIE (FNSA), federație reprezentativă la nivel național în sectorul bugetar ”Administrație publică”, conform Sentinței Civile nr. 245/S din 15.12.2016, rămasă definitivă la 27.01.2017;

           – a desemnat trei membri titulari și un membru supleant în comisia paritară care urma să se contituie în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.  

           Analizând Dispoziția nr. 1693/05.10.2021 privind constituirea comisiei paritare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, constatăm că dintr-un total de 6 membri titulari și 2 membri supleanți care fac parte din comisia paritară, nici una din persoanele desemnate de subscrisul sindicat nu se regăsește în componența comisiei paritare, deși suntem singura structură sindicală în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

            În situatia actuală în care există un sindicat constituit, care este afiliat la o federație reprezentativă la nivel național în sectorul de activitate Administrație publică (Federația Națională a Sindicatelor din Administrație), vă solicităm sa luați act de dreptul legal al subscrisului sindicat de a participa la toate formele de dialog social instituționalizat sub forma negocierilor colective, consultarea cu ocazia stabilirii salarizării personalului precum și ori de câte ori legea o impune, respectiv cu ocazia desemnării reprezentanțtilor ȋn comisiile constituite la nivel de instituție – comisie paritară, comisie de disciplină, comisii de concurs, conform legii. Astfel, în conformitate cu prevederile art.135 alin 1 din Legea 62/2011 a dialogului social, în unitățile în care nu există sindicate reprezentative, în subsidiar se aplică principiul “reprezentativității prin afiliere” la o federație reprezentativă pe sectorul de activitate din care face parte unitatea. Acest aspect a fost reținut și de către Curtea Constituțională prin Decizia nr.125/2020. Afilirea subscrisului sindicat la Federația Națională a Sindicatelor din Administrație, ȋi conferă acestuia “statut de partener social abilitat să își reprezinte membrii în cadrul dialogului instituționalizat” în orice unitate unde are membri de sindicat, inclusiv la nivelul Primariei Municipiului Timişoara (art. 1 lit. t, coroborat cu art. 135 din Legea nr. 62/2011 si Decizia CCR nr. 125/2020).

            De asemenea, recenta modificare adusă art. 494 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 57/2009 privind Codul administrative, prin Legea nr. 153/2021 privind constituirea comisiilor de disciplină, ȋn acelaşi sens, precum şi Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare şi funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi a normelor privind ȋncheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective (proiect ȋn stadiu avansat) consființesc legislativ cele reținute de CCR şi aratate mai sus, asftel jumătate din membrii titulari şi membrii supleanți ai comisiei paritare sunt desemnați, cu respectarea principiului parității şi al asigurării reprezentativității părților, de către sindicatul reprezentativ al funcționarilor publici la nivel de autoritate sau instituție publică SAU afiliat la o federație reprezentativă la nivelul sectorului de activitate din care face parte autoritatea sau instituția publică, ȋn condițiile legii.

             În considerarea celor expuse mai sus, considerăm că desemnarea membrilor în comisia paritară se face de către sindicatul care este afiliat la o federație reprezentativă, în speță de către subscrisul sindicatul, ca sindicat constituit la nivelul instituției și reprezentativ prin afiliere – art. 6 alin. 1 lit b teza întâi din HG nr. 833/2007, iar nu de către majoritatea funcționarilor publici. Ȋn caz contrar, apreciem că o comisie paritară constituită altfel, va suferi vicii de legalitate şi va putea face obiectul constatării nulității constituirii de către instanțele de judecată.

              De asemenea, va rugăm să dispuneți reprezentanților serviciilor și compartimentelor de resort din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, comunicarea catre subscrisul sindicatul a oricăror proceduri interne specifice dialogului social instituționalizat, conform dispozițiilor legale ȋn materie – dispoziții constituire comisii ori proiecte de hotarâri de consiliu sau regulamente interne cu incidență in materie sindicală.

             Pentru motivele prezentate mai sus, solicităm REVOCAREA Dispoziției nr. 1693/05.10.2021 privind constituirea comisiei paritare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

          În drept, art. 7 din Legea nr. 554/2004”.

Comentarii

comentarii