Acasă Actualitate 1.280 de candidați înscriși pentru ocuparea posturilor didactice, în Timiș, sesiunea 2022

1.280 de candidați înscriși pentru ocuparea posturilor didactice, în Timiș, sesiunea 2022

DISTRIBUIȚI

Numărul candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice, în județul Timiș, sesiunea 2022, este de 1.280, cu 56 de candidați mai mulți decât anul trecut.

Număr de absolvenți ai promoției 2022 a ajuns la 259 de candidați (20,23%).

Număr de dosare respinse: 40 (motivele respingerii: lipsa pregătirii psihopedagogice, necorelarea specializărilor dobândite prin studii de candidate cu disciplinele de concurs solicitate, dosare incomplete). Număr de discipline de concurs: 63.

Programul

1) În perioada 6-8  iulie 2022 s-a desfășurat validarea înscrierii pentru absolvenții promoției 2022/absolvenţii 2022 ai programelor  de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.

Absolvenții promoției 2022 au completat dosarul de înscriere cu adeverință eliberată de instituție de învățământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susținut examenul de licență/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultății/școlii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat și promovat modulul pedagogic.

În mod excepțional, absolvenții promoției 2022 pot prezenta adeverința de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică în data de 13 iulie 2022, până la ora 8.00, la centrele de concurs la care sunt arondați.

2) Proba scrisă a concursului  național se va desfășura în data de 13 iulie 2022.

Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza buletinului de identitate /cărţii de identitate/cărții de identitate provizorie/paşaport, până la ora 8,00. În mod excepțional, identitatea candidaților se poate realiza și pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător. Candidații care nu sunt prezenți în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot susține proba scrisă.

După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depăşit cu 1-2 ore numai de către candidaţii cu deficienţe grave.

Proba scrisă a concursului  național se va desfășura în 4 centre de concurs.

3) Comunicarea rezultatelor iniţiale: 19 iulie 2022

4) Înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare se va desfășura în perioada: 19-20 iulie 2022.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele probei scrise din cadrul concursului național se transmit la Inspectoratului Şcolar Judeţean, astfel:

– în data de 19.07.2022  până la ora 21,00

– în data de 20.07.2022, până la ora 12,00

Contestaţiile se vor transmite prin poştă electronică pe adresa de email  resurse_umane@isjtm.ro, prin completarea formularului tipizat postat pe www.isj.tm.edu.ro ® Managementul Resurselor Umane ® Concurs Național 2022. Candidatul anexează la contestaţia transmisă şi copie a cărții de identitate/buletinului de identitate/cărții de identitate provizorie/pașaportului/adeverinţei de identitate.

5) Soluţionarea contestațiilor         Perioada: 21 – 26 iulie 2022;

6) Comunicarea rezultatelor finale                             27 iulie 2022.

7) În data de 29 iulie 2022 se vor organiza ședințele pentru repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9) din Metodologie:

repartizarea candidaţilor care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul naţional, sesiunea 2022, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea condiţiilor prezentei Metodologii; situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului Educaţiei”;

8) În data de 1 august 2022 se vor organiza ședințele pentru repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante, a cadrelor didactice titulare conform prevederilor:

(i) art. 74 alin. (3), lit. b) din Metodologie: completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6);

(ii) art. 74 alin. (3), lit. c) transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată a cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate;

(iii) art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie: completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă;

(iv) art. 74 alin. (3), lit. e) sau 80 alin. (9) din Metodologie: repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, a candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar de stat sau particular acreditat anterior înscrierii la concurs, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular şi a cadrelor didactice debutante din învăţământul preuniversitar de stat sau particular acreditat prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2022, şi au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul naţional, sesiunea2022, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului Educaţiei;

(v) art. 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9) din Metodologie: repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul naţional, sesiunea 2022, pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate, conform art. 64 alin. (13).

 

Comentarii

comentarii