Acasă Actualitate Cinci aleși locali din vestul țării au fost depistați de ANI în...

Cinci aleși locali din vestul țării au fost depistați de ANI în incompatibilitate sau conflict de interese. Au fost sesizat organele de urmărire penală

DISTRIBUIȚI

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală în cazul a cinci aleși locali din Timiș, Caraș Severin și Arad.

CĂPRAR DUȚU,  fost Primar al Comunei Șicula, Județul Arad – SESIZARE PARCHET

 Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către CĂPRAR DUȚU, a infracțiunii de conflict de interese (text în vigoare până la data de 28.07.2017), prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în calitate de primar al comunei Șicula, a încheiat un contract de închiriere a suprafeței de 11 ha de pajiște aflată în domeniul privat al comunei Șicula, cu fratele său, care avea calitatea de titular întreprindere individuală.

BAIA ADRIAN CLAUDIU, Viceprimar al Comunei Cenei, Județul Timiș – SESIZARE PARCHET

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către BAIA ADRIAN CLAUDIUa infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane (text în vigoare de la data de 28.07.2017), prevăzută de art. 301 din Codul Penal. Astfel, în exercitarea funcției de viceprimar (mandatul 2016-2020) a semnat la  data de 07 septembrie 2017, un certificat de atestare fiscală solicitat de fiul său prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru acesta, respectiv semnarea unui contract de finanțare în valoare de 40.000 Euro într-un proiect finanțat din fonduri europene.

 Totodată, menționăm faptul că în data de 6 octombrie 2020, Agenția Națională de Integritate a constatat și starea de incompatibilitate în cazul lui BAIA ADRIAN CLAUDIU, întrucât, în perioada mandatului 2016 – 2020, a exercitat simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) și dispozițiile art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

MORGOCIU IOAN, Viceprimar al Comunei Șepreuș, Județul Arad – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local în cadrul C.L. al comunei Şepreuş, jud. Arad (2016 – 2020), a participat în data de 29 martie 2018, la votul pentru deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor care ar fi putut influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor ce îi reveneau.

Prin adoptarea Hotărârii Consiliului a fost aprobată actualizarea cuantumului chiriilor pentru anul 2018 pentru utilizarea pășunii comunale existente în patrimoniul privat al comunei, pășune ce era închiriată unei asociații al cărei membru fondator este persoana evaluată.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi cu prevederile art. 75, lit. f) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

DOBRA CRISTIAN,  fost Consilier local al C.L. Ghiroda, Județul Timiș – SESIZARE PARCHET

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria  Timișoara cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către DOBRA CRISTIAN, a infracțiunii de conflict de interese (text în vigoare până la data de 28.07.2017), prevăzută de art. 301 din Codul Penal, la data de 06 martie 2017, Comisia pentru Învățământ și Știință, Sănătate și Familie, Cultură, Sport, Culte și Turism din care acesta era parte a acordat aviz favorabil pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării unui teren proprietate privată a comunei Ghiroda.

Ulterior emiterii avizului, a participat la aceeaşi dată, la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. Ghiroda privind aprobarea concesionării prin atribuire directă cu negocierea redevenței, a terenului proprietate privată a comunei Ghiroda.

În baza acestei hotărâri, a fost încheiat la data de 15 iunie 2017, un contract de concesiune între Primăria comunei Ghiroda (în calitate de concedent) și SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia SA (în calitate de concesionar), având ca obiect cedarea de către concedent și preluarea în concesiune de către concesionar a terenului în suprafață de 2.753 mp pe o perioadă de 49 ani, începând cu data de 04 mai 2017.

Persoana evaluată deține în cadrul SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia SA calitatea de  președinte al Comitetului executiv al Sindicatului Aeroportului Timișoara și funcția de referent în cadrul Compartimentului Relații Publice și Informații – Direcția Marketing și Relații Publice.

ALMĂȘAN LIVIU, Consilier local în cadrul C.L. al Orașului Oravița, Județul Caraș-Severin – INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local 2016 – 2020, două societăți comerciale în cadrul cărora persoana evaluată deține calitatea de asociat au emis un număr de 591 facturi fiscale prin care au furnizat produse în valoare totală de 989.679 lei, către UAT Oravița și instituțiile din subordine, încălcând astfel prevederile art. 90, alin. (1) din Legea 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.”

 – art. 71 din Legea nr. 161, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.”

 – art. 76 din Legea nr. 161, potrivit căruia „(1) Primarii (…) sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. (2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori prevederile  emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută”;

 – art. 77 din Legea nr. 161, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali și judeţeni sunt prevăzute în (…) Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”;

 – art. 87, alin. (1), lit. c) și g din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de primar și viceprimar (…) este incompatibilă cu: c) calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia (…) g) calitatea de comerciant persoană fizică”;

 – art. 88, alin. (1), lit c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de consilier local sau consilier județean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități: (…) calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului județean ori al prefecturii din județul respectiv”.

 – art. 90 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. alin. (2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local.”

– art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia„Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie”.

– art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu pot lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor”;

 – art. 75, lit. a), b) şi f) din Legea nr.  393/2004, potrivit căruia „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia. (…)  f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte’’;

  – art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul – verbal al şedinţei”;

– art. 5 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019, potrivit căruia „aparatul de specialitate al primarului,respectiv al consiliului judeţean – totalitatea compartimentelor funcţionale, fără personalitate juridică, de la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum şi secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, preşedintele consiliului judeţean, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, vicepreşedintele consiliului judeţean, administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate;

 – art. 227 din OUG nr. 57/2019, potrivit căruia„Regimul incompatibilităţilor aplicabil aleşilor localicare prevăd: (1) Regimul incompatibilităţilor aplicabil funcţiei de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, consilier local şi consilier judeţean, după caz, este cel prevăzut în cartea I titlul IV din Legea nr.161/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Constatarea şi sancţionarea stării de incompatibilitate şi a conflictului de interese pentru persoanele care ocupă funcţiile prevăzute la alin.(1) se fac în condiţiile Legii nr.176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului cod”;

 – art. 228, alin. (1), lit. a), alin. (4) și (5) din OUG nr. 57/2019, potrivit căruia „Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv (…)(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare. (5) Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile alin. (1)

și legislația în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni”;

„Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

Comentarii

comentarii