Acasă Anunturi Convocator SC AGROMEC PERIAM SA

Convocator SC AGROMEC PERIAM SA

2808
DISTRIBUIȚI

Administratorul unic al societăţii AGROMEC PERIAM S.A., cu sediul în Periam, str. Calea Timişoarei, nr. 36/A, jud. Timiş, înregistrată la ORC Timiş sub nr. J35/488/1995, CIF RO7323483, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 31.03.2019, ora 14:00, la sediul societățtii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor, administrat de societatea Registrul Mioriţa S.A., la data de referinţă 21.03.2019, care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea prelungirii mandatului administratorului unic al societății. Stabilirea duratei mandatului și a remunerației acestuia.
  2. Aprobarea mandatării unei persoane care să încheie contractul de mandat cu administratorul unic, în numele şi pe seama societăţii.
  3. Mandatarea unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
  4. 4. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

Documentele şi materialele privind ordinea de zi, inclusiv formularele de procuri speciale, pot fi consultate şi procurate de la sediul Societăţii începând cu data convocării.

Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia Administratorului unic, pe bază de procuri speciale/generale, care se vor depune în original la sediul Societăţii, până la data de 28.03.2019 inclusiv, personal sau prin poştă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acţionarului).

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condiţiile de prezenţă, a doua convocare se face pentru data de 01.04.2019, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

Administrator unic,

SINITEAN MIRCEA TRAIAN

Comentarii

comentarii