Acasă Actualitate Cum se atacă o amendă a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în...

Cum se atacă o amendă a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

681
DISTRIBUIȚI

control traficHotărârea nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări (publicată în Monitorul Oficial cu numărul 114 din data de 14 februarie 2012).

Inspecţia, controlul şi supravegherea modului de respectare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 se efectuează în trafic şi la sediul operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile/centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcolilor de conducători auto/instructorilor auto autorizaţi de către inspectorii din cadrul I.S.C.T.R., denumiţi în continuare inspectori.

Vă informăm ca în HG 69/2011 sunt prevăzute următoarele tipuri de încălcări:

a) încălcări foarte grave care se sancţionează cu amendă de la 14.000 lei la 18.000 lei;
b) încălcări grave care se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei;
c) încălcări minore care se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei.

Sancţiunile se aplică:

a) operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române ori străin/străine sau persoanei fizice/juridice, după caz;
b) conducătorului auto român sau străin, după caz;
c) operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/persoanei fizice sau juridice, după caz;
d) şcolii de conducători auto/instructorului auto autorizat/persoanei fizice sau juridice, după caz;
e) centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/persoanei fizice sau juridice, după caz;
f) persoanei care utilizează legitimaţiile de călătorie tip card fără drept sau în alte condiţii decât cele reglementate de legislaţia în vigoare;
g) furnizorului sau beneficiarului de bunuri divizibile, după caz.

Motive:

O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor consacră expres în art. 17 motivele care atrag nulitatea procesului verbal: lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator.

Referirea la faptul că nulitatea se constată şi din oficiu mă face să cred că în mod clar e vorba de o nulitate absolută. În afară de art. 17, singura referire expresă în OG 2/2001 la o cauză de nulitate apare în art. 16 alin 7, pentru situaţia obiecţiunilor la procesul verbal, care sub sancţiunea nulităţii trebuie consemnate distinct în procesul verbal la rubrica “alte menţiuni”.

Deşi art. 16 alin 1 stabileşte care sunt menţiunile ce trebuie cuprinse obligatoriu în procesul verbal, numai lipsa unora din aceste menţiuni (adică cele la care face referire art. 17) e sancţionată cu nulitatea.

Prin urmare, în cazul lipsei celorlalte menţiuni se poate conchide că, în masura în care legiuitorul nu a înţeles să le sancţioneze expres cu nulitate, lipsa lor nu va conduce la nulitatea procesului verbal?
Să luăm situaţia nesemnării procesului verbal de contravenient. În procesul verbal, agentul constatator menţionează împrejurările care au determinat nesemnarea procesului de contravenient, însă nu apare nicăieri o semnătură a unui martor care să le confirme şi nici agentul constatator nu precizează motivele ce au dus la încheierea procesului verbal fără martor.

Model plângere contravenţională

Model plângere contravenţională ISCTR – contestaţie amendă ISCTR

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) în …………….., CNP…. seria şi numărul de buletin,
Formulez:
PLÂNGERE CONTRAVENŢIONALĂ
Împotriva procesului-verbal de contravenţie nr. …….., din …………, încheiat de……….., prin care, în baza art. …, din ………., am fost sancţionat(ă) cu…., a cărui anulare o cer.
Motivarea prezentei plângeri o voi depune până la primul termen.
Anexez copie după procesul verbal de contravenţie – cu menţiunea conform cu originalul şi semnatura.
Semnatura,
……….
DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI ………………

Av. Coltuc Marius Vicenţiu

Comentarii

comentarii