Acasă Stiri recomandate Curtea de Conturi a găsit la Primăria Giroc neregului de peste 44...

Curtea de Conturi a găsit la Primăria Giroc neregului de peste 44 de milioane de lei

DISTRIBUIȚI

Primăria Giroc, una dintre cele mai bogate unităţi administrative din Timiş, este, conform Curţii de Conturi Timiş, şi una cu cele mai mari nereguli. În 2009, primarul Ionel Toma, a făcut de toate: de la lucrări la sediul Primăriei plătite şi neefectuale, la gazon inexistent în valoare de 38.000 de lei şi până la plata ilegală a unor salarii şi prime către funcţionarii publici.
Curtea de Conturi Timiş a efectuat în perioada 1 septembrie – 15 octombrie 2010 ub auditul financiar al situaţiilor financiare şi bilanţului contabil încheiat la 31 decembrie 2009 de Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Giroc. Controlul a constatat abateri si nereguli în sumă totală de 44.408.084 lei, din care abateri generatoare de venituri suplimentare în sumă de 7.458 lei, abateri generatoare de prejudicii în sumă de 589.729 şi abateri cu caracter financiar contabil în sumă de 43.810.897. Principalele abateri constatate sunt: neactualizarea la inflaţie a chiriei /redevenţei, conform prevederilor contractelor de închiriere respectiv de concesionare, rezultând venituri nestabilite pentru bugetul local de 5.218 lei; necalcularea, neevidenţierea şi neîncasarea taxelor aferente uni număr de 5 terase amplasate pe domeniul public în sumă de 2.240 lei. Principalele abateri geenratoare de prejudicii, în valoare totală de 591.623 lei au fost: cheltuieli neprevăzute în legislaţia în vigoare în sumă de 365.909 lei, reprezentând drepturi speciale acordate personalului contractual şi funcţionarilor publici; cheltuieli neprevăzute în legislaţia în vigoare în sumă de 105.750 lei, reprezentând tichete cadou acordate personalului din unităţile de învăţământ; cheltuieli fără bază legală în sumă de 63.704 lei, reprezentând plăţi efectuate în baza unor convenţii civile de prestări servicii, pentru ocuparea unor funcţii sau acordarea unor îndemnizaţii şi nu pentru prestarea unor servicii, astfel cum prevede Codul civil; efectuarea de plăţi fără contraprestaţie în sumă de 38.008 lei ( gazon artificial nemontat ), faţă de care s-au calculat foloase de 1.894 lei; efectuarea de plăţi în sumă de 642.585,28 lei, în cadrul lucrării de investiţii „Extindere Primărie Giroc”, fără a avea la bază situaţii de lucrări din care să rezulte realitate şi exactitatea lucrărilor executate, fapt ce a determinat o cheltuială nelegală pe perioada cuprinsă între efectuarea plăţii şi justificarea acesteia prin situaţii de lucrări – Primăria Giroc a recuperat totuşi de la furnizorul de lucrări foloasele nerealizate calculate în sumă de 11.458 lei.

Abateri financiare de peste 43 de milioane de lei

Cele mai mari prejudicii costatate de Curtea de Conturi Timiș, în sumă totală de 43.810.897 lei, se datorează abaterilor cu caracter financiar contabil. Astfel, Primăria Giroc nu a înregistrat în contabilitate active fixe corporale în sumă totală de 22.163.968 lei, reprezentând terenuri (10.237.954 lei) construcţii (11.789.661 lei) şi alte active fixe (136.353 lei), transferate de la Unitatea Militară 02517 la UATC Giroc, în baza HG nr. 1065/2008 şi a Protocolului nr. 6236/2008. De asemenea, active fixe corporale în sumă totală de 21.388.017 lei, respectiv Sala de sport Chişoda în valoare de 2.193.048 lei, Grădiniţă Chişoda în valoare de 818.414 lei şi drumuri comunale în valoare de 18.376.555 lei, nu au fost evidenţiate corect şi distinct în contabilitate în fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ teritoriale, iar active fixe corporale în sumă de 249.524 lei, reprezentând anexă baza sportivă şi anexa cimitir, nu au fost evidenţiate în contabilitate în conturile de evidenţă, contrar prevederilor legale.

Curtea de Conturi Timiş a dispus 14 măsuri

Ca urmare a controlului Curții de Conturi, prin Decizia nr. 62 din 22.10.2010, s-au dispus un număr de 14 măsuri: conducerea evidenţei analitice a construcţiilor şi terenurilor aferente domeniului public şi privat a unităţii administrativ teritoriale, în corelaţie cu conturile referitoare la fondul bunurilor care aparţin domeniului public şi privat, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1917/2005. eEvidenţierea în contabilitate conform cu OMFP nr. 1917/2005 a următoarelor bunuri aparţinând domeniului public – „Sală de Sport în localitatea Chişoda” (valoare 2.193.048,61 lei), „Extindere Grădiniţa cu program prelungit în localitatea Chişoda” (valoare 818.413,13 lei), „Modernizare drumuri comunale localităţile Giroc şi Chişoda” (valoare 18.376.555,39 lei); evidenţierea în contabilitate conform cu OMFP nr. 1917/2005 a debitelor reprezentând ajutoare sociale încasate necuvenit şi recuperarea acestora de la persoanele în cauză. Primăria Giroc trebuie să calculeze şi să evidenţieze în contabilitate amortizările activelor fixe, conform cu OG nr. 81/2003 şi să realizeze evidenţierea analitică pe fiecare obiectiv de investiţii în parte a „activelor fixe corporale în curs de execuţie” conform cu OMFP nr. 1917/2005. Curtea de conturi a dispus evidenţierea, urmărirea şi încasarea taxelor de concesionare pentru utilizarea terenurilor din domeniul public datorate de persoanele juridice care au amplasate terase, în scopul încasării veniturilor bugetului local conform prevederilor legale şi facturarea, evidenţierea şi încasarea diferenţelor de redevenţă calculate în sumă de 5.218 lei şi a majorărilor de întârziere în sumă de 2.253 lei, aferente contractelor de concesionare la care s-a constatat ne reactualizarea redevenţiei conform prevederilor contractuale. De asemenea, s-a dispus organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 2861/2009. Referitor la controlul financiar preventiv propriu, se vor lua următoarele măsuri: se va asigura organizarea controlului financiar preventiv propriu cu respectarea condiţiilor cumulative, prevăzute de OMFP nr. 522/2003, anexa nr. 8 , Cap. I pct. 3; se va exercita controlul financiar preventiv doar pe baza documentelor justificative, conform cu prevederile legale; respectarea OMFP nr. 946/2005, Standardul nr. 2, respectiv stabilirea prin fişa postului a atribuţiilor referitoare la: întocmirea statelor de plată, stabilirea veniturilor bugetului local provenite din concesionări şi închirieri de spaţii. În sarcina primăriei s-a pus şi stabilirea întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia, reprezentând cheltuieli neprevăzute de lege constând în acordarea în anul 2009 a drepturilor speciale, estimate în timpul auditului la suma de 365.909 lei, stabilirea întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia, reprezentând cheltuieli neprevăzute de lege efectuate în anul 2009 ca urmare acordării tichetelor cadou personalului din învăţământul preşcolar şi şcolar, cheltuieli estimate la suma de 105.750 lei, stabilirea întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia, reprezentând cheltuieli neprevăzute de lege constând în acordarea în anul 2009 a tichetelor cadou personalului care a ocupat funcţii de demnitate publică, cheltuieli estimate la suma de 4.900 lei, stabilirea întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia, reprezentând cheltuieli nelegale efectuate în anul 2009 ca urmare a încheierii unor convenţii civile de prestări servicii şi a efectuării unor plăţi în baza acestora, cu încălcarea prevederilor legale, cheltuieli care au fost estimate la suma de 63.704 lei şi stabilirea întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia, reprezentând cheltuieli nelegale efectuate în anul 2009 ca urmare a unor plăţi efectuate fără contraprestaţie către SC Kinetic Systems SRL şi estimate în timpul auditului la suma de 39.902,36 lei. Prmăria Gicoc trebuie să comunice măsurile luate şi rezultatele obţinute până cel mai târziu 31 martie 2011.

Comentarii

comentarii