Acasă Actualitate Drept la replică

Drept la replică

DISTRIBUIȚI

În urma publicării articolului: ”Conflict între mai mulți părinți și profesoara Adina Crăciunescu, la Liceul Nikolaus Lenau Timișoara”, am primit următorul drept la replică:

”Dacă apari în presă, înseamnă că ai făcut bine! Dintotdeauna presa nu a vorbit decât despre făcătorii de bine!

Vreau să mulțumesc, pe această cale, publicației „Ziua de Vest” pentru publicitate! Mi-a făcut un mare bine! Mereu mi-am dorit să am ocazia să fiu cunoscută prin munca mea. Iată că această oportunitate mi s-a oferit!

Eu îi învăț pe elevii mei să citească printre rânduri, le explic faptul că în spatele textului se află mereu metatextul, iar acela este mai important decât textul! De asemenea, îi mai învăț și să caracterizeze personajele, foarte relevantă fiind caracterizarea indirectă. Voi aplica aceste cunoștințe articolelor apărute despre mine în „Ziua de Vest”.

Articolele apărute în publicația „Ziua de Vest” și pe pagina web ziuadevest.ro mă reflectă exact așa cum sunt: un dascăl ȘCOLIT (cum altfel aș putea preda Vasile Lovinescu, Creangă și creanga de aur?), un dascăl EXIGENT (cum altfel aș obține, ÎNTR-UN SINGUR AN, prin colaborarea cu copiii, un premiu I la etapa județeană a OLLR minorități, un premiu II la etapa județeană a OLLR ‒ aceste rezultate au adus elevilor calificări la etapa națională –, o mențiune la etapa județeană a OLLR și cinci mențiuni la etapa județeană a OLAV? – două dintre mențiunile de la OLAV au fost obținute de către elevi din clasa a IX-a F, deci există copii capabili de performanță în această clasă!) și un dascăl LUPTĂTOR (am fost printre puținii profesori din Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” care a stat în grevă de la debut și până la suspendarea ei, pentru DEMNITATEA PROFESORULUI și pentru VIITORUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI!). Rezultatele obținute la concursurile școlare încă din primul meu an de activitate în cadrul liceului au sporit prestigiul școlii dimpreună cu rezultatele la examenele naționale, unde elevii coordonați de mine nu au întâmpinat probleme, promovând evaluările naționale – chiar și cei veniți din străinătate, care nu au avut la dispoziție prea mult timp de pregătire comparativ cu colegii lor.

            Voi răspunde punctual acuzațiilor aduse în ultimul articol:

  • TOATE mediile elevilor de la TOATE clasele la care predau sunt ÎNCHEIATE (acest fapt se poate dovedi cu procesul-verbal al ultimului consiliu profesoral de încheiere a situației la învățătură și purtare în anul școlar 2022-2023);
  • La începutul anului școlar, elevii au fost informați cu privire la modalitățile de evaluare care vor fi aplicate la clasă, aceștia având obligația de a-și nota în caiete respectivele informații. Astfel, elevilor li s-a explicat că una dintre metodele de evaluare aplicate va fi testul de lectură din lectura obligatorie pentru clasa a IX-a prevăzută în programă, lectură pusă, de asemenea, la dispoziția elevilor în prima oră de curs, iar o altă metodă de evaluare va fi nota pe activitate, care va fi acordată în ultima săptămână de școală a anului școlar și va reprezenta o medie a întregii activități de la clasă, atât scrisă cât și orală. Notele au fost de la 4 (patru) la 10 (zece), în funcție de activitatea fiecărui elev. De asemenea, mai trebuie să precizez că la susținerea testelor de lectură elevilor le era permisă consultarea operei literare, așadar majoritatea elevilor veneau însoțiți de ediții ale cărților propuse spre studiere. Atât la testul de lectură din opera literară Adela de Garabet Ibrăileanu cât și la testul de lectură din opera literară Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte elevul menționat în articol a fost însoțit de ediții ale operelor literare evaluate.
  • În baza articolului 107 din ROFUIP: (4) Numărul de calificative / note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative / note acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ.; (4^1) În anul școlar 2022-2023, în situații excepționale, neimputabile elevului sau familiei acestuia, inclusiv în situații medicale care conduc la un număr de absențe de cel mult 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un an școlar la o disciplină / un modul, numărul minim de calificative / note acordate elevului la o disciplină de studiu este de două.; (6)  Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin un calificativ/ o notă în plus față de numărul de calificative / note prevăzut la alin. (4) sau, după caz, la alin. (4^1), ultimul calificativ / ultima notă fiind acordat(ă), de regulă, în ultimele trei săptămâni ale anului școlar, dar și în baza evaluărilor scrise existente până la data de 13.06.2023, unui număr de zece elevi aflați într-o situație delicată la învățătură le-a fost anunțat un test de evaluare sumativ din trei lecții din materia predată (Adam și Eva de Tudor Arghezi, Mara de Ioan Slavici, Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte – cele mai ușoare opere literare din conținuturile predate) pentru clarificarea situației la învățătură și pentru evitarea unei eventuale corigențe. După corectarea ultimului test de lectură dat înainte de declanșarea grevei generale, niciun elev nu s-a aflat în situație de corigență, drept pentru care mediile au fost încheiate cu notele existente. Este obligația legală a dascălului de a se asigura că elevii au avut dreptul la corectarea mediei, drept pe care l-am respectat, acționând în interesul elevilor.
  • Analiza notelor testelor de lectură a celor zece elevi aflați într-o situație delicată a relevat o evoluție uneori chiar semnificativă între primul test de lectură aplicat și ultimul. Astfel, a existat un elev cu o creștere de 1 (un) punct față de primul test de lectură, un elev cu o creștere de 2 (două) puncte, doi elevi cu o creștere de 3 (trei) puncte, doi elevi cu o creștere de 4 (patru) puncte, un elev cu o creștere de 5 (cinci) puncte și trei (!!!) elevi cu o creștere de 6 (șase!!!) puncte. Această analiză reflectă în mod evident nu numai că metodele aplicate la clasă de către cadrul didactic au fost eficiente și toți elevii au evoluat de la primul până la ultimul test de lectură aplicat, ci și că evaluarea este obiectivă și reflectă nivelul de cunoștințe al elevilor.
  • Pentru că în baza articolului 162 din ROFUIP: (5) Părintele sau reprezentantul legal are obligația ca, minimum o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învățământul preșcolar / învățătorul / institutorul / profesorul pentru învățământul primar / profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului / elevului, prin mijloace stabilite de comun acord. Prezența părintelui sau a reprezentantului legal va fi consemnată în caietul educatorului-puericultor / educatoarei / învățătorului / institutorului / profesorului pentru învățământ preșcolar / primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură., până în luna martie a anului 2023 niciun părinte al vreunui elev cu o situație delicată la învățătură nu s-a prezentat la școală pentru a discuta cu cadrul didactic situația notelor obținute până la acea dată, în data de 31 martie am trimis un mesaj doamnei diriginte, prin care convocam la discuții în cadrul orelor de consultații un număr de nouă părinți, care să vină să discutăm despre parcursul instructiv-educativ al fiilor dumnealor. Dintre acești nouă părinți convocați am stat de vorbă cu un număr de șapte părinți, întâlniri consemnate în procesele-verbale cu numerele de înregistrare 1585 / 02.05.2023, 1587 / 02.05.2023, 1689 / 09.05.2023, 1690 / 09.05.2023, 1829 / 16.05.2023, 1830 / 16.05.2023, 1831 / 16.05.2023 (fiind absolventă de Filologie Clasică, dictonul Verba volant, scripta manent. mi-e literă de lege.). Convocarea părinților de către mine reflectă în mod evident interesul manifestat în calitate de cadru didactic pentru îmbunătățirea rezultatelor la învățătură ale elevilor cu o situație delicată prin colaborarea cu părinții. Părintele care a dat declarații în articol nu a precizat detaliul semnificativ că nu a venit la școală din proprie inițiativă, ci a fost convocat de către mine!
  • În legătură cu ora de consultații la dispoziția părinților am comunicat TUTUROR diriginților rugămintea ca întâlnirile să fie anunțate și programarea să fie făcută de către mine din trei motive obiective: 1. prioritatea cazului; 2. evitarea suprapunerilor; 3. lipsa spațiului de depozitare a evaluărilor scrise la școală, fapt care m-a determinat să depozitez acasă testele elevilor, motiv pentru care vizita trebuia anunțată, pentru a evita imposibilitatea de a prezenta testele părintelui și necesitatea reprogramării întâlnirii. Această rugăminte vizează, și ea, beneficiul părintelui, care vine o singură dată la școală, nu de mai multe ori.
  • În data de 13 iunie 2023, fără să-și anunțe vizita, cum a fost solicitat de către cadrul didactic, părintele unuia dintre elevii menționați în articol m-a întâmpinat cu următoarea amenințare: „V-am înregistrat cu telefonul și vă voi da la ziar.” Conversația debutând pe un ton ridicat și amenințător, care nu s-a potolit la rugămintea mea, am înștiințat părintele că, în aceste condiții, de hărțuire și amenințare, nu sunt obligată să stau de vorbă cu persoana dânsului, chiar dacă am oră de consultații cu părinții, motiv pentru care am intrat în cancelarie. Comportamentul hărțuitor al părintelui a continuat chiar și în cancelarie – spațiu în care părintelui îi este interzis accesul fără acordul cadrului didactic –, părintele urmărindu-mă până la locul personal din cancelarie. Menționez și faptul că, la menționarea înregistrării cu telefonul a unei discuții fără acordul personal al profesorului, am atenționat părintele că există legi care protejează cadrul didactic și că nu are dreptul să mă înregistreze fără acordul meu. În acest sens dispun de o înregistrare făcută prin intermediul camerelor de supraveghere de pe coridor care constituie o probă clară că evenimentele s-au produs așa cum le-am consemnat.

            La nevoie, pot pune la dispoziția ziarului toate aceste dovezi care probează că toate acțiunile mele vizează interesele elevilor mei și beneficiul părinților.

În aceste condiții, care dovedesc pe deplin faptul că afirmațiile și informațiile date de părinții în cauză redacției publicației „Ziua de Vest” nu sunt reale și dovedesc reaua-credință a acestora, solicit respectuos redacției să  publice pe aceeași pagină web prezentul drept la replică pentru a fi respectat dreptul cititorilor la informare corectă.

Totodată, în considerarea Codului deontologic al jurnalistului, potrivit căruia jurnalistul trebuie să ia în considerare punctele de vedere pertinente ale părţilor implicate, iar în cazul în care se aduc acuzaţii, se va oferi posibilitatea celui învinuit să-şi exprime punctul de vedere, credem că s-ar fi impus ca, în prealabil, autorul articolului sau redacția să solicite și subsemnatei un punct de vedere, cu atât mai mult cu cât referirile din cuprinsul materialului vizau în mod direct persoana subsemnatei.

Vă mulțumesc!”

Prof. Dr. Crăciunescu Adina-Daniela

Comentarii

comentarii