Acasă Administraţie În timp ce Fritz a emis regulamentul prin care funcționarii ocupă posturi...

În timp ce Fritz a emis regulamentul prin care funcționarii ocupă posturi în noua organigramă, sindicatul continuă lupta împotriva structurii

DISTRIBUIȚI

Joi, 15 iulie, pe site-ul primăriei a fost postat regulamentul care stabilește metodele prin care funcționarii ale căror posturi au fost afectate de noua organigramă vor putea ocupa unele noi. Tot joi au mai fost amânate și două examene pentru ocuparea unor funcții. În același timp, sindicatul a depus o plângere prealabilă prin care cere revocarea organigramei, a regulamentului și a mai multor acte care au legătură cu acestea.

Regulamentul (disponibil aici: Regulament_Dispozitie_reorganizare_2021) aprobat de Fritz încă din 5 iulie precizează faptul că funcționarii ale căror atribuții s-au modificat în proporție mai mică de 50% vor fi numiți direct prin dispoziție de primar în noile structuri, în cazul în care numărul de posturi permite acest lucru. Dacă sunt mai puține posturi în noua structură decât numărul de funcționari eligibili, va fi organizat concurs.

Funcționarii care sunt respinși – cei cărora fișa postului s-a modificat cu mai mult de 50% sau cei care nu mai îndeplinesc cerințele pentru studii – au termen de trei zile pentru a opta pentru un nou post dintre cele vacante. În regulament se menționează că fiecare funcționar eliberat astfel din funcție poate alege un singur post vacant. Dacă pe un post vacant există o singură cerere de ocupare, aceasta va fi analizată de o comisie care va verifica dacă funcționarul îndeplinește condițiile necesare. Dacă sunt mai mulți candidați pe un post, din nou, se organizează un concurs de departajare.

Examenele, conform aceluiași regulament, au la bază următoarele principii: competența, competiția, egalitatea de șanse, profesionalismul și transparența. Funcționarii care vor intra în aceste concursuri vor fi notificați în prealabil. Comisia și data și bibliografia pentru concursuri vor fi stabilite cu cel puțin șapte zile înainte. Comisia de concurs va fi numită de primar, iar în aceasta pot fi membri funcționarii care au cunoștințe și pregătire în domeniu, care „au o probitate morală recunoscută”, care au o funcție publică din cel puțin aceeași clasă cu cele scoase la concurs, care nu sunt incompatibili și care nu au fost sancționați disciplinar anterior.

Cu toate că noul regulament a fost publicat, controversele legate de organigramă nu s-au terminat. Sindicatul angajaților din primărie a depus, tot joi, la primărie o plângere prealabilă prin care cere revocarea HCL 237/2021, cea prin care a fost aprobată organigrama, revocarea dispoziției de aprobare a regulamentului, dar și a tuturor actelor care subsecvente organigramei. Printre acestea din urmă ar fi notificările primite de cinci angajați afectați de schimbarea structurii, dar și două examene de selecție.

Conform lui Tiberiu Negrei, președintele Sindicatului Liber al Salariaților din Primăria Municipiului Timișoara și din Serviciile Publice Aflate în Subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, ar fi fost încălcate mai multe prevederi legale privind de transparența decizională – nefiind organizată dezbatere, deși sindicatul a cerut acest lucru –, privind lipsa avizului comisiei paritare și privind includerea Direcției de Evidență a Persoanelor în aparatul de specializare al primarului, deși aceasta ar trebui să fie doar în subordinea consiliului local. Negrei nu exclude ca sindicatul să ceară în instanță suspendarea concursurilor de departajare, cel puțin până la o pronunțare pe fond în privința legalității organigramei.

Tot pe 15 iulie, municipalitatea a anunțat amânarea a două examene pentru ocuparea posturilor în aparatul de specialitate al primarului. Nu știm exact dacă cele două examene amânate ar fi cele pentru care sindicatul cere revocarea. Pe site, sunt invocate dispoziții ale primarului din 12 iulie, iar plângerea prealabilă a sindicatului privește anunțuri afișate pe 13 iulie. Am cerut detalii reprezentanților primăriei în legătură cu acest aspect, dar și în legătură cu cele menționate în plângerea prealabilă a sindicatului. Atunci când vom primi răspuns, vom reveni cu detalii.

Ce este clar, însă, este că primul examen, „de selecţie pentru numirea în noile funcţii publice a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului”, este pentru un post de consilier în Compartimentul Managementul Calității. Cel de-al doilea, „examen de selecţie pentru încadrarea în noile compartimente a angajaţilor-personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului”, este pentru trei inspectori în Biroul Servicii Suport și trei inspectori în Biroul Administrare Spații Verzi/Recreative. Ambele, inițial programate pe 19 iulie, au fost amânate pe 23 iulie din „motive obiective”, după scrie pe site.

În continuare, vă prezentăm argumentele sindicatului, așa cum au fost ele menționate în plângerea prealabilă care vizează revocarea organigramei:

„Proiectul de hotărâre din data de 11.06.2021 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si a Regulamentului de organizare si funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara  a fost prezentat într-o conferință de presă de Primarul Municipiului Timișoara și postat pe site-ul primăriei în aceeași dată de 11.06.2021 (vineri), fiind votat și aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara în data de 15.06.2021 (marți), fiind încălcate atât prevederile art.7 alin. (9) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică cât și prevederile art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Potrivit art. 3 lit. (e) din Legea nr. 52/2003, obligația de transparență a autorităților administrației pulice este definită ca fiind obligația acesteia „de a informa și de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative și la minutele ședințelor publice.” 

Art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 prevede că: «Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întălniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică.»

Art. 8 (Principiul transparenței) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ prevede că: «(1) În procesul de elaborare a actelor normative, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a informa și de a supune consultării și dezbaterii publice proiectele de acte normative și de a permite accesul cetățenilor la procesul de luare a deciziilor administrative, precum și la datele și informațiile de interes public, în limitele legii.

(2) Beneficiarii activităților administrației publice au dreptul de a obține informații de la autoritățile și instituțiile administrației publice, iar acestea au obligația corelativă a acestora de a pune la dispoziția beneficiarilor informații din oficiu sau la cerere, în limitele legii.»

Subscrisul SINDICAT a solicitat în scris, în mod expres, organizarea unei dezbateri publice asupra proiectului de hotărâre adoptat prin HCL Timișoara nr. 237/15.06.2021, prin adresa nr. 493/14.06.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2021-016629/14.06.2021 (anexată).

Fără a se ține cont de această solicitare și de obligația imperativă instituită de art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 și art. 8 din OUG nr. 57/2019 de organizare a unei dezbateri publice, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a adoptat, în mod nelegal, hotărârea contestată.

(II) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 237/15.06.2021 a fost adoptată cu încălcarea prevederilor art. 414 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Articolul 414 (Dreptul de a fi informat) din OUG nr. 57/2019 prevede că: «Funcționarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau în aplicarea prezentului cod și care îl vizează în mod direct.»

(III) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 237/15.06.2021 a fost adoptată cu încălcarea prevederilor art. 489 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

În acord cu prevederile art. 488 din OUG nr. 57/2019, la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara există obligația constituirii unei comisii paritare.

Raportat la conținutul și efectele HCL Timișoara nr. 237/15.06.2021, anterior adoptării acesteia era IMPERATIV a fi obținut AVIZUL CONSULTATIV al COMISIEI PARITARE din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara. Un astfel de aviz nu a fost obținut.

Ținând cont de CONVOCATORUL nr. SC2021-19151/07.07.2021 adresat tuturor funcționarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara (anexat), subscrisul sindicat a desemnat trei membri titulari și 1 membru supleant să facă parte din comisia paritară din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, prin adresa nr. 571/13.07.2021, înregistrată la Primăria Timișoara sub nr SC2021-019764/13.07.2021.

Pănă azi, 15.07.2021 (joi), Primarul Municipiului Timisoara nu a emis dispozitia pentru constituirea comisiei paritare .

Art. 488 (Comisiile paritare) din OUG nr. 57/2019 prevede că: «(1) În cadrul autorităților și instituțiilor publice se constituie comisii paritare.

(2) În alcătuirea comisiei paritare intră un număr egal de reprezentanți desemnați de conducătorul autorității sau instituției publice și de sindicatul reprezentativ al funcționarilor publici. În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcționarii publici nu sunt organizați în sindicat, reprezentanții lor vor fi desemnați prin votul majorității funcționarilor publici din respectiva autoritate sau instituție publică.»

Art. 489 alin. (1) lit. a) (Rolul și atribuțiile comisiilor paritare) din OUG nr. 57/2019 prevede că: «(1) Comisiile paritare sunt consultate în următoarele situații:a) la stabilirea măsurilor de îmbunătățire a activității autorităților și instituțiilor publice pentru care sunt constituite;»

(IV) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 237/15.06.2021 a fost adoptată cu încălcarea prevederilor OG nr. 84/2001  privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor.

Articolul 4 alin. (1) din OG nr. 84/2001 prevede că: «(1) Se înființează, în subordinea consiliilor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare locale, prin reorganizarea compartimentelor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor locale și a formațiunilor locale de evidență a populației din structura Ministerului Administrației și Internelor.”

Direcția de Evidență a Persoanelor nu poate sa faca parte din aparatul de specialitate al primarului ci trebuie sa fie in subordinea consiliului local.

Pentru motivele prezentate mai sus, solicităm REVOCAREA:

  1. Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 237/15.06.2021 privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;
  2. Tuturor actelor subsecvente HCL Timișoara nr. 237/15.06.2026, cum sunt de exemplu actele comunicate/afișate/publicate, în ordinea apariției lor, astfel:
  • notificările comunicate unor angajați pe e-mail în data de 12.07.2021, anume: notificarea 19564/12.07.2021 comunicată d-nei BĂLĂJEL Adela,  notificarea 19569/12.07.2021 comunicată d-nei BUCĂȚEA Lavinia Raluca, notificarea 19573/12.07.2021 comunicată d-lui HOARCĂ Cristian, notificarea 19574/12.07.2021 comunicată d-lui COLONGIN Cosmin Claudiu,  notificarea 19576/12.07.2021 comunicată d-lui MARA Mircea;
  • anunțul examenului de selecție pentru numirea în noile funcții publice a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu nr. de înregistrare SC2021-19718/13.07.2021, afișat la avizierul de la Serviciul Resurse Umane (parterul primăriei) în data de 13.07.2021;
  • anunțul examenului de selecție pentru încadrarea în noile compartimente a angajaților – personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu nr. de înregistrare SC2021-19717/13.07.2021, afișat la avizierul de la Serviciul Resurse Umane (parterul primăriei) în data de 13.07.2021

3. Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara nr. 830/05.07.2021 privind aprobarea regulamentului de punere în aplicare a procedurilor legale prevăzute de OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare pentru personalul al căror posturi au fost afectate de aprobarea noii structuri organizatorice, postată pe site-ul Primariei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro la data de 15.07.2021, la rubrica Administratie, Primaria, categorie: Resurse Umane.

În drept, art. 7 din Legea nr. 554/2004, art. 133 și urm., art. 228 din OUG nr. 57/2019”.

Comentarii

comentarii