Acasă Stiri recomandate Nereguli de milioane de euro la firmele controlate de Aton Transilvania

Nereguli de milioane de euro la firmele controlate de Aton Transilvania

DISTRIBUIȚI

Compania Aton Transilvania şi firmele la care aceasta este acţionar sunt, de ceva timp, în vizorul Departamentului pentru Luptă Antifraudă (D.L.A.F.). Beneficiare de finanţări europene şi subvenţii de milioane de euro, companiile din sfera de interes a nemţilor de la Aton GMBH au fost acuzate că au deturnat bani europeni şi că au folosit milioane de euro pentru alte scopuri decât cele declarate. Astfel, în urma adresei nr. 7/ 230 din 12 mai 2010 a Departamentului pentru Lupta Antifraudă (D.L.A.F.), Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (A.P.D.R.P.) a efectuat controale la companiile Agrocereal Carani, Arendt Trans Carani şi Cer-Oil Carani. Toate aceste controale efectuate în ultimii trei ani an au scos la iveală nereguli de milioane de euro.

Investiţa de 7 milioane de lei de la Agrocereal Carani este nefuncţională

Conform procesului-verbal de constatare încheiat la data de 3 februarie 2011, privind proiectul C 1.10602653700042/27.12.2006, „Modernizare capacităţi pentru depozitare cereale în cadrul S.C. Agrocereal Carani S.R.L", s-a constatat că investiţia realizată de beneficiarul companie a devenit neeligibilă. Suma totală neeligibilă datorată este de 7.000.270 lei (reprezentând valoarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil acordat prin program SAPARD), la care se adaugă penalităţile şi dobânzile prevăzute în contractele economice/acordurile încheiate în conformitate cu procedurile de implementare şi costurile bancare şi accesoriile calculate potrivit prevederilor legale în vigoare. Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit consideră că beneficiarul a încălcat Contractul Cadru de finanţare C 1.10602653700042/27.12.2006, datorită faptului că în urma finalizării acestui proiect, investiţia nu este funcţională şi folosită conform scopului destinat în conformitate cu descrierile şi angajamentele asumate prin Cererea de finanţare, respectiv înregistrează pierderi financiare nefiind respectate astfel angajamentele asumate prin cererea de finanţare şi contractul cadru, în speţă criteriile de eligibilitate şi condiţiile de implementare, conform cerinţelor privind acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Special de Preaderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală – SAPARD. În urma controlului, Agrocereal Carani datorează autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare un debit în valoare de 7.000.270 lei, din care creanţa principală în sumă de 7.000.270 lei, respectiv 5.250.202,50 lei la bugetul Uniunii Europene şi 1.750.067,50 lei la buget naţional aferent cofinanţării. Conform Informării nr. 3615/07.06.2010 transmisă de către C.R.P.D.R.P. 5 Timişoara – B.C.P.F., s-a constatat că tabloul electric şi softul de urmărire a proceselor tehnologice aferente depozitării prin însilozare lipsesc, iar în aceste condiţii investiţia este nefuncţională. În conformitate factura finală nr. 570793 din 15.12.2008 emisă de furnizorul echipamentelor Schmidt- Seeger, depusă la dosarul cererii de plată, rezultă că au fost livrate şi următoarele echipamente: dulapuri de comandă complete, planuri electrice şi soft, acestea fiind menţionate la poziţiile 810 şi 820. La controlul pe teren din data de 07.09.2010 s-a constatat că blocul de curăţare-condiţionare (achiziţionat înainte de depunerea Cererii de Finanţare), nu era racordat la reţeaua de gaze, sau la o altă sursă de combustibil pentru producerea agentului termic în vederea asigurării treptei de uscare a seminţelor. În consecinţă în lipsa unui combustibil pentru ardere în vederea asigurării agentului termic pentru uscarea semminţelor, treapta de condiţionare nu poate fi utilizată, cu consecinţă directă în neasigurarea calităţii seminţelor prin controlarea umidităţii, conform descrierilor din Cererea de Finanţare. Tot la data controlului pe teren din 07.09.2010 s-a constatat că se executau lucrări în zona de recepţie a cerealelor. În conformitate cu Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 6831/ 13.11.2008 şi Procesul Verbal de predare-primire şi punere în funcţiune a instalaţiei de depozitare în celule metalice din data de 15.12.2008, întocmit de furnizorul instalaţiei de depozitare în celule metalice Schmidt-Seeger AG conform contractului nr. 06.2329 AA, această investiţie ar fi trebuit să funcţioneze de aproximativ doi ani, fiind finalizate atât lucrările încadrate în categoria cheltuielilor neeligibile (lucrări de construcţii şi instalaţii), cât şi achiziţia şi montajul utilajelor şi echipamentelor tehnologice cu montaj (instalaţie de depozitare în celule metalice) încadrate în categoria cheltuielilor eligibile. Tot în dosarul cererii de plată depus de către S.C. Agrocereal Carani S.R.L., se regăseşte şi Raportul de execuţie din data de 17.03.2009 întocmit de responsabilul legal din acea perioadă, Vlad Claudia Ecaterina, în care se menţionează că au fost montate şi puse în funcţiune toate cele 7 celule care compun instalaţia de însilozat în condiţiile respectării obligaţiunilor asumate prin contractul de finanţare şi a anexelor acestuia, fapt ce a asigurat odată în plus Autoritatea Contractantă asupra faptului că investiţia este finalizată, urmând a fi utilizată şi folosită conform scopului declarat şi descrierilor menţionate prin Cererea de Finanţare. Având în vedere cele mentionate mai sus s-a constată că investitia nu este eligibilă pentru cofinanţare într-o perioadă de 5 ani de la data plăţii finale efectuate de către A.P.D.R.P., în condiţiile Programului SAPARD. Tot în cazul Agrocereal Carani, conform procesului-verbal de constatare încheiat la data de 16 decembrie 2010 privind proiectul C 3.10122253700090/13.01.2006 „Achiziţie de utilaje in cadrul S.C. Agrocereal Carani S.R.L., jud. Timiş”, s-a constatat că investiţia realizată a devenit neeligibilă. Suma totală neeligibilă datorată este de 866.974,89 lei (reprezentând valoarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil acordat prin program SAPARD), la care se adaugă penalităţile şi dobânzile prevăzute în contractele economice/acordurile încheiate în conformitate cu procedurile de implementare şi costurile bancare şi accesoriile calculate potrivit prevederilor legale în vigoare. Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit consideră că beneficiarul a încălcat Contractul Cadru de finanţare datorită faptului că în urma finalizării acestui proiect, beneficiarul înregistrează pierderi financiare nefiind respectate astfel angajamentele asumate prin cererea de finanţare şi contractul cadru, în speţă criteriile de eligibilitate şi condiţiile de implementare, conform cerinţelor privind acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Special de Preaderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală – SAPARD.

La Arendt Trans Carani, silozurile au fost modernizate doar pe hârtie

În cazul companiei Arendt Trans SRL Carani, controlul Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a vizat proiectul „Modernizare silozuri pentru depozitare cereale”. Conform procesului-verbal de constatare încheiat la data de 11 februarie 2011, s-a constatat că investitia realizată de devenit neeligibilă, iar suma totală neeligibilă datorată este de 6.908.088,57 lei (reprezentând valoarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil acordat prin program SAPARD), la care se adaugă penalităţile şi dobânzile prevăzute în contractele economice/acordurile încheiate în conformitate cu procedurile de implementare şi costurile bancare şi accesoriile calculate potrivit prevederilor legale în vigoare. Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit consideră că beneficiarul a încălcat Contractul Cadru de finanţare C 1.10602653700044/27.12.2006, datorită faptului că în urma finalizării acestui proiect, investiţia nu este funcţională şi folosită conform scopului destinat în conformitate cu descrierile şi angajamentele asumate prin Cererea de finanţare, respectiv înregistrează pierderi financiare nefiind respectate astfel angajamentele asumate prin cererea de finanţare şi contractul cadru, în speţă criteriile de eligibilitate şi condiţiile de implementare, conform cerinţelor privind acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Special de Preaderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală – SAPARD. Astfel, instalaţia de însilozare nu este funcţională datorită lipsei tabloului electric, a softului de urmărire a proceselor tehnologice, instalaţiilor de răcire, lipsa asigurării unui combustibil pentru ardere (branşament la reţeaua publică de gaze sau asigurarea altui combustibil necesar asigurării arderii) în vederea asigurării agentului termic pentru uscarea seminţelor din blocul de curăţare – condiţionare care este integrat în fluxul tehnologic al instalaţiei de însilozare, între zona recepţie cereale şi cele 7 celule de depozitare, conform descrierilor din Cererea de Finanţare. De asemenea, beneficiarul nu a făcut dovada că investiţia a fost utilizată într-o perioadă de 5 ani de la data ultimei plăţi, până la data controlului pe teren în conformitate cu obiectivele propuse şi descrierilor prezentate prin Cererea de Finanţare.

Finanţări neeligibile de 7,5 milioane de lei la Cer-Oil Carani

În cazul proiectul „Modernizare centru de preluare si depozitare cereale in cadrul S.C. Cer-Oil Carani S.R.L.”, conform Notei de fundamentare nr. 18555/02.09.2010 emisa de APDRP, Departamentul de Lupta Antifrauda DLAF a constatat deficiente in ceea ce priveşte utilizare si exploatarea investiţiilor, propunând misiuni de control la beneficiari in vederea verificării modului in care aceştia au remediat deficientele semnalate de echipele de control. Având în vedere faptul că proiectul a fost finalizat în data de 17.09.2007, iar în exerciţiile financiare aferente anilor 2008 şi 2009 au fost înregistrate pierderi financiare însemnate (3.290.876 lei., respectiv 25.095.741 lei) precum si pentru faptul că în prognoza pentru anul 2010, conform Planului de redresare transmis de beneficiar, se constată pierderea fiscală în sumă de 11.894.983 lei, s-a considerat că în perioadă de timp rămasă pentru monitorizare nu mai este posibilă redresarea economico-financiară a societăţii. Astfel, prin neîndeplinirea condiţiilor de implementare şi a cerinţelor criteriului general de eligibilitate EG 11 conform angajamentelor asumate prin Cererea de Finanţare, s-a recomandat rezilierea contractului nr. C 1.10602653700041 / 06.12.2006. Suma totală neeligibilă datorată este de 6.671.031,44 lei, la care se adaugă penalităţile şi dobânzile, costurile bancare şi accesoriile calculate potrivit prevederilor legale în vigoare. APDRP a controlat şi proiectul „Modernizare ferma vegetală în cadrul SC Cer-Oil Carani SRL”. Astfel, conform procesului-verbal încheiat la data de 16 noiembrie 2010, s-a constatat că proiectul nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate pentru co-finanţarea Comunităţii Europene în perioada de 5 ani de la data plăţii finale, în sensul că nu respectă prevederile criteriului general de eligibilitate EG2 – „Trebuie să se demonstreze viabilitatea economico-financiară a firmei”, respectiv din cauza pierderilor financiare şi din exploatare, fiind astfel încălcată prevederea Contractului Cadru – Anexa I Prevederi Generale. Suma totală neeligibilă datorată este de 866.974,720 lei, la care se adaugă penalităţile, dobânzile, costurile bancare şi accesoriile calculate potrivit prevederilor legale în vigoare.
 

Comentarii

comentarii