Acasă Economic Precizări privind declarația unică

Precizări privind declarația unică

DISTRIBUIȚI

Începând cu obligatiile aferente lunii ianuarie 2011, angajatorii vor depune o declarație unică pentru plata impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale, precum și pentru evidența nominală a persoanelor asigurate, potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1397/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 897/31.12.2010. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 2963 lit. e) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, la care își desfășoară activitatea sau se află în concediu medical persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) si b), de către plătitorii de venituri pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. c), de către persoanele asimilate angajatorului, prevăzute la art. 2963 lit. f), precum și de către orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor, prevăzute la art. 2963 lit. g). Termenul de depunere al declarației unice – formular 112, este lunar, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei pentru care se datorează impozitul pe venit și contribuțiile sociale, la organul fiscal în a cărui evidență este înregistrat contribuabilul ca plătitor de impozite, taxe și contribuții, iar depunerea ei se va face prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin intermediul portalului e-România, plătitorul trebuind să dețină un certificat calificat, eliberat în conditiile Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică. Până la data de 1 iulie 2011, contribuabilii care nu dețin certificat digital calificat pot depune declarația, la organul fiscal competent sau la unul dintre ghișeele acreditate de Ministerul Finanțelor Publice, pe suport de hârtie, semnat și stampilat, conform legii, însoțit de declarația pe suport electronic. ”Solicitarea de utilizare a unui certificat digital poate fi depusă la oricare unitate fiscală teritorială din subordinea A.N.A.F., cererea de utilizare a certificatului digital calificat (formular 150) fiind însoțită de următoarele acte: documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original și în copie, documentul care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului, în copie și în original, precum și documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declarațiile fiscale pentru contribuabil – în situația în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului,” spune Mircea Călin, director executiv al Direcție Generale a Finanțelor Publice Timiș.

Comentarii

comentarii