Acasă Actualitate Primăria Timişoara caută consilieri

Primăria Timişoara caută consilieri

322
DISTRIBUIȚI

primaria timisoaraPrimăria Timişoara anunţă recrutare pe funcţii de execuţie vacante a nu mai puţin de 16 persoane.

Data de susţinere a probei scrise: 10.01.2019, ora 10:00, la sediul Casei de Cultură a Municipiului Timisoara str. Miron Costin nr. 2. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Municipiului Timisoara bv. C.D. Loga nr. 1 , în perioada 07.12.2018 -27.12.2018, inclusiv.

Se caută, între altele consilieri la Compartimentul Serviciul reglementare monitorizare protecţia mediului, la Serviciul Spaţii verzi, Şcoli – spitale, Biroul de salubrizare, Actualizări verificări furnizări de date, Relaţionare directă cu cetăţenii, Reabilitare Clădiri de patrimoniu, Urbanism, Proiecte Diverse, Atragere Investiţii Gestune Parcuri şi Relaţii cu mediul economic, Biroul Clădiri terenuri.

Informaţii despre concurs şi condiţiile de participare sunt prezentate pe site-ul primăriei Timişoara.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,cu modificările şi completările ulterioare:•formularul de înscriere;•curriculum vitae, modelul european;•copia actului de identitate;•copiile ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;•copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;•copia carnetului de muncă şi după caz, sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate studiilor necesare ocupării funcţiei publice;•copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;•cazierul judiciar;•declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei actului de identitate, care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail resurse.umane@primariatm.ro;

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Relaţii suplimentare privind depunerea dosarelor se pot obţine de la consilier Daniela Adam si/sau consilier Agata Jivkov : Bd.CD Loga nr.1 , tel; 0256408352 , la adresa de e-mail resurse.umane@primariatm.ro.

 

Comentarii

comentarii