Acasă Cultura Bega Art Prize 2022. Diana Marincu

Bega Art Prize 2022. Diana Marincu

DISTRIBUIȚI

Într-un moment în care curatorul nu este doar inițiatorul unei expoziții, ci un exponent al unor modele de practică creativă și un liant al comunităților artistice în mișcare, Bega Art Prize încearcă să răspundă contextului prin selectarea unui curator care a demonstrat atât implicare reală, cât și viziune.

Ediția a patra o are laureată pe Diana Marincu, caracterizată de pasiune, curiozitate și inteligență.

Lumea artei vrea claritate și Diana Marincu este pregătită să o ofere, a concluzionat juriul format din Horea Avram, Liviana Dan și Anca Mihuleț. Diana Marincu are standarde înalte și consideră activitatea de curator o misiune care promovează excelența artistică. A parcurs numeroase teritorii ale artei, de la galerii, muzee, bienale, la zone performative, având mereu alături istoria artei. Experiența și credibilitatea ei sunt semnificative. Influența Dianei Marincu pe scena de arta contemporană validează miezul intelectual al unui loc și al unei stări care va avea importanță maximă în perioada următoare.

Diana Marincu știe că arta dă forma / concretă – logică / schimbărilor culturale și ca atare impune o vizualitate acută proiectelor sale. Organizând cadrul, organizând conținutul, arta devine un răspuns pentru temele și ideile contemporaneității. Este ceea ce Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023 așteaptă de la Diana Marincu.

Diana Marincu este curator și critic de artă, membru AICA și IKT, director artistic al Fundației Art Encounters din Timișoara începând cu 2018.

Expozițiile pe care le propune pornesc de la o metodă investigativă, iar de cele mai multe ori întrebările pe care le formulează rezonează cu problemele identificate de artiști în practica lor, de la strategiile vizuale și narative ale construcției imaginii, la tensiunea relațiilor dintre subiect și context, precum și cotitura postumanistă în arta contemporană.

Între 2012-2018 a colaborat cu Fundația Plan B din Cluj și cu Fabrica de Pensule. În 2017, Diana Marincu a curatoriat împreună cu Ami Barak cea de-a doua ediție a Bienalei Art Encounters din Timișoara, sub numele Viața – Mod de întrebuințare.

În timpul Sezonului România-Franța, Diana Marincu a curatoriat două expoziții în Franța: Persona, MUCEM – Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marsilia (2019); Manufacturing Nature / Naturalizing the Synthetic, Frac des Pays de la Loire (2018).

Alte expoziții ale sale includ: Michele Bressan – There are no bad trips, only fear, Galeria Strata, București (2022); La marginea lumii, expoziție de grup (co-curator Ciprian Mureșan), Fundația Art Encounters, Timișoara (2022); Orașe invizibile / Tărâmuri imaginare, expoziție de grup (co-curatori: Glad Carpencu Pop și Gia Țidorescu), Comenduirea Garnizoanei Timișoara, Asociația Culturală Contrasens (2021); I feel something, don’t know what / Simt ceva, nu știu exact ce (co-curator: Magda Kardasz), Fundația Art Encounters, Timișoara și Zachęta Project Room Varșovia (2021); Harun Farocki – Ar trebui ca realitatea să înceapă, Fundația Art Encounters, Timișoara (2020); Double Heads Matches (împreună cu Zsuzsanna Szegedy-Maszák), Noua Galerie a Budapestei (2018); proiectul curatorial în șase părți realizat împreună cu Anca Verona Mihuleț Punctul alb şi cubul negru, Muzeul Național de Artă Contemporană din București (2015-2017); M – Teodor Graur și Cristian Rusu, Galeria Plan B Cluj (2016); Inventând adevărul. Despre ficțiune și realitate, a 56-a ediţie a Bienalei de artă de la Veneția, Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneţia (2015).

* 2019 | Anca Verona Mihuleț ; 2020 | Sandra Demetrescu ; 2021 | Cosmin Costinaș

 

Bega Art Prize 2022 | Diana Marincu

When the curator is not only the initiator of an exhibition but also an exponent of creative practice models, a binder of the artistic communities in motion, Bega Art Prize tries to match the context by selecting a curator who has demonstrated both genuine involvement and vision. The winner of the fourth* edition is Diana Marincu, characterised by passion, curiosity and intelligence.

The world of art demands clarity, and Diana Marincu is ready to offer it, concluded the jury formed by Horea Avram, Liviana Dan and Anca Mihuleț. Diana Marincu has high standards and considers that the activity performed by a curator is a mission promoting artistic excellence. She has been familiar with numerous territories of art, from galleries, museums, and biennials, to performing areas, by being constantly connected to art history. Her experience and credibility are significant. Diana Marincu’s influence on the contemporary art scene validates the intellectual core of a place and state that will express its maximum importance during the next period.

Diana Marincu knows that art gives the form / concrete – logical / to cultural changes, thus assigning her projects a profound visual meaning. By organizing the framework and the content, art becomes an answer to the themes and ideas of the contemporary context. It is what Timișoara, the European Capital of Culture 2023, expects from Diana Marincu.

Diana Marincu is a curator and art critic, a member of the AICA and IKT, and the Artistic Director of the Art Encounters Foundation in Timișoara starting from 2018.

The exhibitions she proposes to start from an investigative method, and, most of the time, the questions she asks resonate with the problems identified by artists in their practice, from the visual and narrative strategies of the image construction to the tension of the relationships between the subject and the context, as well as with the post-humanist turn in contemporary art.

Between 2012 and 2018, she collaborated with Plan B Foundation from Cluj and with Brush Factory. In 2017, together with Ami Barak, Diana Marincu co-curated the second edition of the Art Encounters Biennial in Timișoara, Life – How to use it.

During the Romania-France season, Diana Marincu curated two exhibitions in France, accompanied by catalogues: Persona, MUCEM – Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille (2019); Manufacturing Nature / Naturalizing the Synthetic, Frac des Pays de la Loire (2018).

Her other exhibitions include: Michele Bressan – There are no bad trips, only fear, Galeria Strata, Bucharest (2022); At the edge of the world, group exhibition (co-curator Ciprian Mureșan), the Art Encounters Foundation, Timișoara (2022); Invisible cities / Imaginary Realms, group exhibition (co-curators: Glad Carpencu Pop and Gia Țidorescu), The Garrison Commmand Timișoara, Asociația Culturală Contrasens (2021); I feel something, don’t know what (co-curator: Magda Kardasz), the Art Encounters Foundation, Timișoara and the Zachęta Project Room Varsaw (2021); Harun Farocki – Reality should start, the Art Encounters Foundation, Timișoara (2020); Double Heads Matches (together with Zsuzsanna Szegedy-Maszák), the New Gallery of Budapest (2018); the curatorial project in six parts carried out with Anca Verona Mihuleț The white point and the black cube, the National Museum of Contemporary Art in Bucharest (2015-2017); M – Teodor Graur and Cristian Rusu, the Plan B Gallery, Cluj (2016); Inventing the truth. About fiction and reality, the 56th edition of the Art Biennial in Venice, the New Gallery of the Romanian Institute of Culture and Humanistic Research in Venice (2015).

* 2019 | Anca Verona Mihuleț ; 2020 | Sandra Demetrescu ; 2021 | Cosmin Costinaș

 

Comentarii

comentarii