Acasă Anunturi Interviu de selecție – Clinica Rocordis

Interviu de selecție – Clinica Rocordis

DISTRIBUIȚI

 

CLINICA ROCORDIS TIMISOARA

Str. Miron Costin, nr. 6,

organizează, în data de 16.05.2022,

interviu de selectie pentru ocuparea următoarelor posturi:

 –       5 posturi asistent medical – medicina generala

–       5 posturi personal auxiliar sanitar ( infirmiera / ingrijitor de curatenie)

Condiţiile generale de participare la selectie de dosare/ concurs:

a)    cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)    cunoaşte limba română scris şi vorbit;

c)    are vârsta de minimum prevăzută de normele în vigoare;

d)    are capacitate deplină de exerciţiu;

e)    stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicină muncii;

f)     îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;

g)    îndeplineşte condiţiile de studii prevazute de lege pentru post;

h)    îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului;

i)     nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de participare la selectie dosare/ concurs:

  • pentru asistent medical generalist :        

–       diploma de bacalaureat si studii postliceale sanitare sau studii posticeale sanitare prin echivalare conform HGR nr. 797/1997, sau diploma de licenta specialitatea asistent medical generalist

–       vechimea în specialitatea postului.

  • pentru infirmieră :   

–       studii generale

–       certificat de calificare acreditat de Ministerul Sanatatii pentru functia de infirmiera

–       vechime în specialitatea postului.

  • pentru îngrijitor de curatenie:       

–       studii generale

–       vechime în specialitate.

          Concursul constă în interviu de selectie şi se organizează la sediul Clinicii ROCORDIS Timisoara, str. Miron Costin, nr. 6, judeţul Timiş în data de 16.05.2022 ora 18.00.

 Dosarele de înscriere se depun până în 13.05.2022, ora 15.00 la sediul Clinicii ROCORDIS Timisoara, str. Miron Costin, nr. 6, judeţul Timiş .

Bibliografia, conţinutul dosarului şi relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0723982564, sau la sediul clinicii.

Comentarii

comentarii