Acasă Cultura Kunsthalle Bega prezintă expoziția Ghost Geometry by Cristian Rusu

Kunsthalle Bega prezintă expoziția Ghost Geometry by Cristian Rusu

DISTRIBUIȚI

Kunsthalle Bega prezintă expoziția Ghost Geometry, curatoriată de Diana Marincu, în conjuncție cu proiectul Diferite grade de libertate / Different Degrees of Freedom. Expoziția se deschide pe 22 octombrie 2022, la Kunsthalle Bega, Calea Circumvalațiunii 10, Timișoara, începând cu ora 19:00.

În ziua vernisajului, în intervalul orar 18:00 – 19:00, Cristian Rusu va susține o prezentare de artist care se va concentra pe cele două ipostaze ale sale – de artist vizual și de scenograf, pe care le privește deopotrivă ca intersecții și ca estompări reciproce, în ceea ce el însuși numește „un mixaj performativ”, al cărui răspuns este mereu: cercetarea și practica.

„Artistul Cristian Rusu urmărește de mai mulți ani subiectul „fantomaticelor” geometrii spațiale care ne influențează percepția și gândirea, punând în evidență structura universului vizibil ca un cadru care merită dezmembrat și reclădit, prin proiecte site-specific. Căutând tensiunile dintre spațiul fizic și cel sensibil, artistul a ales o confruntare directă cu spațiul expozițional – hala industrială unde s-a inaugurat Kunsthalle Bega în 2019 –, cu identitatea lui arhitecturală și cu propriile noastre preconcepții sau percepții. Alternanța plin și gol, orizontal și vertical, amplu și miniatural desenează în spațiu o serie de evadări din setul de constrângeri cu care se lucrează de obicei. Acest desen volumetric poate fi o hartă a libertății, a căutării sublimului și, în același timp, o reordonare a unui mod de a privi.

„Dialogul meu cu spațiul este unul polemic, în care, pornind de la morfologia spațiului expozițional, încerc să destabilizez ordinea arhitecturală dată, prin intervenții volumetrice. De la bun început, am perceput spațiul Kunsthalle Bega ca pe unul extrem de provocator din punct de vedere vizual: un spațiu complicat din cauza structurii sale (mărime, structuri arhitecturale, geometrie). De aceea am hotărât să supralicitez această presiune psiho-somatică până la maximă saturație. Prin această instalație, îmi continui și cercetarea cu privire la abordarea sublimului (frumusețe, fascinație și frică) în context contemporan, precum și privirea mea melancolică înspre admirația ruinei pe care o văd ca pe un motor al meditației mele artistice. Instalația este atât o intervenție personală în Kunsthalle Bega, cât și un spațiu reconfigurat pentru viitoarea expoziție Diferite grade de libertate / Different Degrees of Freedom.” (Cristian Rusu, 2022)

Cristian Rusu (n. 1972) este artist vizual și scenograf, lector dr. la Facultatea de Teatru și Film a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj. Cercetarea sa artistică principală este chestionarea spațiului și meditația melancolică asupra ruinei și a sublimului în context contemporan. Prin diferite tehnici ale artelor vizuale și combinând concepte spațiale și arhitecturale, el interoghează interacțiunea dintre estetică, sensibilitate și ideologie, în special prin proiecte site-specific.

În urma intervenției spațiale pregătite de Cristian Rusu, expoziția Diferite grade de libertate se va instala aici în luna ianuarie, implicând încă 12 artiști din România și de pe scena internațională, care vor reflecta asupra celor două aspecte fundamentale pe care arta se bazează: libertatea fizică și cea mentală. Pe de-o parte, în fizică și matematică, gradele de libertate ale unui punct în spațiu depind de variabilele parametrilor sistemului cartezian care pot defini poziția acestuia. Iar pe de altă parte, într-un sens metaforic, gradul de libertate pe care-l putem imagina despre un individ, dar și despre un sistem este strâns legat de scenariile și proiecțiile legate de independența față de normele la care se raportează și de posibilitățile de „eliberare” în raport cu acestea. Artiștii invitați sunt: Andreea Albani (RO), Ștefania Becheanu (FR/RO), Andrei Bucovanu (RO) Mircea Cantor (FR/RO), Ștefan Curelici (RO), Judith Fegerl (AT), Adrian Ganea (RO), Marie-Claire Messouma Manlanbien (FR), Sebastian Moldovan (RO), Ciprian Mureșan (RO), Cristian Rusu (RO), Sinta Werner (DE), Anna Zvyagintseva (UA).

Acest proiect al lui Cristian Rusu este cea mai amplă intervenție in-situ din seria Ghost Geometry, produs de Kunsthalle Bega, cofinanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte în cadrul programului prioritar „Repere în cultură”.

Diana Marincu este curator și critic de artă, director artistic al Fundației Art Encounters din Timișoara, membru AICA și IKT, câștigătoarea premiului Bega Art Prize în 2022. A obținut în 2017 titlul de Doctor de la Universitatea de Arte din București, secția Istoria și Teoria Artei cu o cercetare a discursurilor curatoriale despre identitate și periferie construite în cadrul expozițiilor de mari dimensiuni și bienale. Între 2012-2018 a colaborat cu Fundația Plan B din Cluj și cu Fabrica de Pensule. Între 2015 şi 2017, a co-curatoriat alături de Anca Verona Mihuleț proiectul curatorial în șase părți Punctul alb şi cubul negru, desfășurat la Muzeul Național de Artă Contemporană din București. În 2017, Diana Marincu a curatoriat împreună cu Ami Barak cea de-a doua ediție a Bienalei Art Encounters, sub numele Viața – Mod de întrebuințare. În cadrul Sezonului România-Franța din 2018-2019, Diana Marincu a curatoriat două expoziții în Franța, însoțite de cataloage: Persona, MUCEM, Marsilia (2019); Manufacturing Nature / Naturalizing the Synthetic, Frac des Pays de la Loire (2018). Cele mai recente expoziții includ: If a story is present a artiștilor Yane Calovski & Hristina Ivanoska, Fundația Art Encounters, Timișoara (2022); La marginea lumii (co-curator: Ciprian Mureșan), Fundația Art Encounters, Timișoara (2022); I feel something, don’t know what (co-curator: Magda Kardasz), Fundația Art Encounters, Timișoara și Zachęta Project Room Varșovia (2021).

Kunsthalle Bega este un spațiu alternativ și experimental de artă, fondat în 2019 la Timisoara de Fundația Calina, organizație non-guvernamentală, cu o platformă non-profit, activă neîntrerupt de 16 ani pe scena de arta contemporană. Dedicată susținerii producției artistice și înțelegerii problemelor actuale ale spectrului creativ din perspectivă curatorială, acordă premiul Bega Art Prize unui curator român care reușește sa schimbe regulile percepției actului curatorial.

Cristian Rusu – GHOST GEOMETRY

Curator: Diana Marincu

October 22nd, 2022 – December 18th, 2022

Kunsthalle Bega presents the exhibition Ghost Geometry, curated by Diana Marincu, in conjunction with Different Degrees of Freedom. The exhibition opens on October 22nd, 2022, at Kunsthalle Bega, Calea Circumvalaționii 10, Timisoara, starting at 7 p.m.

On the day of the opening, between 6 p.m. and 7 p.m., we invite the public to an artist talk with Cristian Rusu, a presentation that will focus on the artist′s two identities: visual artist and scenographer, which he sees both as intersections and as mutual blurrings, in what he  calls “a performative mix”, whose answer is always: research and practice.

‘The artist Cristian Rusu has been following for several years the subject of “ghostly” spatial geometries that influence our perception and thinking, highlighting the structure of the visible universe as a framework that deserves to be dismantled and rebuilt, through site-specific projects. Looking at the tensions between physical and sensible space, the artist has chosen a direct confrontation with the exhibition space – the industrial hall where Kunsthalle Bega was inaugurated in 2019 – with its architectural identity and with our own preconceptions or perceptions. The alternation between full and empty, horizontal and vertical, large and miniature draws in space a series of escapes resulting from the set of constraints with which one usually works. This volumetric drawing can be a map of freedom, of the search for the sublime and, simultaneously, a reordering of a way of seeing and a questioning of the visual space.’ (Diana Marincu)

‘My dialogue with the space is a polemical one, in which, starting from the morphology of the exhibition space, I try to destabilise the given architectural order, through volumetric interventions. From the very beginning, I perceived the Kunsthalle Bega space as extremely visually challenging: a complicated space because of its structure (size, architectural structures, geometry). That’s why I decided to overbid this psycho-somatic pressure to maximum saturation. Through this installation, I also continue my research on the approach to the sublime (beauty, fascination and fear) in a contemporary context, as well as my melancholic gaze towards the admiration of the ruin that I see as an engine of my artistic meditation. The installation is a personal intervention in the Kunsthalle Bega, as well as a space reshaped for the upcoming exhibition Different Degrees of Freedom.’ (Cristian Rusu, 2022).

Cristian Rusu (b. 1972) is a visual artist and scenographer, PhD lecturer at the Faculty of Theater and Film of “Babeș-Bolyai” University in Cluj. His main artistic research consists of the questioning of space and in his melancholic meditation on ruin and the sublime in a contemporary context. Through various visual arts techniques and combining spatial and architectural concepts, he interrogates the interplay between aesthetics, sensibility and ideology, mainly through site-specific projects.

Following the spatial intervention proposed by Cristian Rusu, the exhibition Different degrees of freedom will be installed at Kunsthalle Bega in January, inviting 12 more artists from Romania and from the international scene, who will reflect on the two fundamental aspects on which art is based: physical freedom and mental freedom. On the one hand, in physics and mathematics, the degrees of freedom of a point in space depends on the Cartesian system’s parameter variables that can define its position. And on the other hand, in a metaphorical sense, the degree of freedom that we can imagine about an individual, but also about a system, is closely related to the scenarios and projections related to the independence from the norms to which they refer and the possibilities of “release” in relation to it. The invited artists are: Andreea Albani (RO), Ștefania Becheanu (FR/RO), Andrei Bucovanu (RO) Mircea Cantor (FR/RO), Ștefan Curelici (RO), Judith Fegerl (AT), Adrian Ganea (RO), Marie-Claire Messouma Manlanbien (FR), Sebastian Moldovan (RO), Ciprian Mureșan (RO), Cristian Rusu (RO), Sinta Werner (DE), Anna Zvyagintseva (UA).

Cristian Rusu′s project is the largest in-situ intervention in the Ghost Geometry series, produced by Kunsthalle Bega, co-financed by the Timișoara City Hall through Timișoara Project Center within the priority program “Repere în cultură”.

Diana Marincu is a curator and art critic, artistic director of the Art Encounters Foundation in Timișoara, member of AICA and IKT, winner of the Bega Art Prize in 2022. In 2017, she received the title of Doctor from the University of Arts in Bucharest, Department of History and Theory Art with a research on identity and periphery curatorial discourses set up within large-scale exhibitions and biennials. Between 2012-2018, she collaborated with Plan B Foundation from Cluj and with Fabrica de Pensule. Between 2015 and 2017, she co-curated with Anca Verona Mihulet the six-part curatorial project The White Dot and the Black Cube, held at the National Museum of Contemporary Art in Bucharest. In 2017, Diana Marincu, together with Ami Barak, curated the second edition of the Art Encounters Biennale, under the name Life a User’s Manual. During the 2018-2019 Romania-France Season, Diana Marincu curated two exhibitions in France, accompanied by catalogues: Persona, MUCEM, Marseille (2019); Manufacturing Nature / Naturalizing the Synthetic, Frac des Pays de la Loire (2018). The most recent exhibitions include: If a story is present by artists Yane Calovski & Hristina Ivanoska, Art Encounters Foundation, Timișoara (2022); At the edge of the world (co-curator: Ciprian Mureșan), Art Encounters Foundation, Timișoara (2022); I feel something, don’t know what (co-curator: Magda Kardasz), Art Encounters Foundation, Timișoara, and Zachęta Project Room Warsaw (2021).

Kunsthalle Bega is an alternative and experimental art space, founded in 2019 in Timisoara by Fundația Calina, a non-governmental organisation with a non-profit platform, active continuously for 16 years on the contemporary art scene. Dedicated to supporting artistic production and understanding the current problems of the creative spectrum from a curatorial perspective, it awards the Bega Art Prize to a Romanian curator who manages to change curatorial perception.

 

 

 

Comentarii

comentarii