Acasă Actualitate Timișorenii vor fi amendați cu până la 15.000 de lei din cauză...

Timișorenii vor fi amendați cu până la 15.000 de lei din cauză că Primăria Timișoara nu a amenajat locuri speciale pentru pubele

DISTRIBUIȚI

Timișorenii, persoanele fizice, cât și cele juridice, și asociațiile de proprietari vor primi penalizări și amenzi exorbitante cu sume cuprinse între 5.000 lei și 15.000 lei pentru persoanele fizice și între  40.000 lei – 60.000 lei, și un tarif dublu lunar în cazul în care se constată că deșeurile nu au fost depuse separat în recipientele de colectare.

Problema care a fost trecută cu vederea este faptul că neridicarea recipientelor care conțin alte deșeuri decât cele menajere de către operator nu se poate aplica, deoarece Primăria Timișoara nu a amenajat locuri speciale pentru recipientele de colectare și oricine poate pune deșeuri menajere /reciclabile în recipientele de colectare ale asociației de proprietari care sunt amplasate pe domeniul public.

Șefii din Primăria Timișoara cu atribuții în domeniul salubrizării nu au pus în aplicare  următoarele acte normative: Ordinul nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul nr. 4 arată clar: La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza şi amplasamentele următoarelor dotări tehnico-edilitare: a) platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a depozitelor de deşeuri municipale, care vor fi amenajate la distanţă de minimum 10 m de ferestrele locuinţelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere şi vor fi prevăzute cu sistem de spălare şi sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a acestuia şi vor fi întreţinute în permanentă stare de curăţenie; platformele pot fi cuplate cu instalaţii pentru bătut covoare.

 a1) Acolo unde constrângerile de spaţiu nu permit amenajarea de platforme care să îndeplinească condiţiile de la lit. a), se pot amplasa pubele pentru colectarea selectivă a deşeurilor municipale în spaţii protejate şi asigurate, cu cale de acces pentru evacuare, la distanţă de minimum 5 metri de faţada neprevăzută cu ferestre a celei mai apropiate locuinţe/imobil, cu condiţia că ritmul de evacuare a acestor deşeuri să fie zilnic.

Articolul nr. 36. (1) Autorităţile publice locale, operatorii economici şi asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia să asigure colectarea selectivă, îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor solide. Se interzice aruncarea deşeurilor solide în alte locuri decât cele amenajate special şi autorizate.

La elaborarea regulamentelor de salubritate, primăriile au obligaţia să respecte normele sanitare şi să consulte direcţia de sănătate publică teritorială.

Mai mult, Consiliul Local al municipiului Timișoara  nu a aprobat un tarif distinct pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale.

Operatorul de salubrizare are obligația să pună în aplicare ordinul nr. 112 din 9 iulie 2007, privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor

Articolul nr. 3. Operatorul va presta activitatea de ridicare a deşeurilor municipale din locaţia situată … (se trec datele de identificare ale locului special amenajat, stabilit de autorităţile administraţiei publice locale, din care se vor ridică deşeurile menajere, menţionându-se stradă şi numărul sau intersecţia străzilor, precum şi orice alte date necesare identificării punctului de colectare la care este arondat utilizatorul).

Articolul nr. 8. Operatorul are următoarele obligaţii:

  1. g) să asigure continuitatea serviciului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, aşa cum sunt acestea definite prin lege; j) să doteze punctele de colectare cu recipiente de colectare, prin amplasarea acestora în locurile special amenajate stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le are în dotare, în cantităţi suficiente pentru a asigura capacitatea de înmagazinare necesară pentru intervalul dintre două ridicări consecutive.

Cap. VIII. Forţa majoră. Articolul nr. 20.

Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.

Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părţi producerea evenimentului şi să ia toate măsurile în vederea limitării consecinţelor acestuia.

Articolul nr. 1.351. Forţa majoră şi cazul fortuit | Codul Civil. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. Analizând definiția forței majore, se observă că prima condiție este aceea că evenimentul să fie unul extern, independent total de voință sau acțiunea părții care ar fi putut fi chemată să răspundă.

Federația Asociațiilor de Locatari (Proprietari) Timișoara susține că acele insule special amenajate pentru pubele pentru a fi protejate și a fi asigurată igiena publică trebuie făcute de Primăria Timișoara, iar termenul ar fi anul 2025. Pe de altă parte, aceste amenzi extreme duble sunt exagerate, fiindcă nici salariile cetățenilor nu se dublează așa brusc. De aceea și acest amenzi trebuie să fie mult mai mici, nu de 5.000 – 15.000 lei, și aplicate, după ce vor fi amenajate acele locuri speciale destinate pubelelor, unde să fie în siguranță.  

Comentarii

comentarii