Acasă Administraţie Mai e doar un pas până la demararea programului Rabla Local, de...

Mai e doar un pas până la demararea programului Rabla Local, de casare a vehiculelor vechi la Timișoara

DISTRIBUIȚI

Primăria Timișoara a lucrat la elaborarea regulamentului pe baza căruia va fi pusă în aplicare versiunea locală a programului Rabla Local. În total, până la 4700 de autovehicule vechi vor putea să fie casate cu primirea unei prime de 3000 de lei.

Consiliul Local a aprobat în februarie 2023 Bugetul Local al Municipiului Timișoara pe anul 2023, iar în cadrul acestuia s-a aprobat suma de 2.850.000 lei ca stimulent pentru casarea autovehiculelor uzate, în baza Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.261/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate.

La data de 4 aprilie 2023 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 279, Ordinul nr. 864/30.03.2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.261/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate.

Conform Ghidului de finanțare aprobă acordarea unui stimulent pentru casare – suma nerambursabilă în cuantum de 3.000 lei acordată beneficiarului care a predat spre casare şi a radiat din circulație şi din evidența fiscală a delegatului un autovehicul uzat. Stimulentul pentru casare este constituit din suma de 2.400 lei alocată din Fondul pentru mediu şi suma de 600 lei susținută din surse proprii de către delegat- UAT.

Acum urmează aprobarea modului de derulare a programului Rabla Local.

”Conform prevederilor art. 17 din Ghidul de finanțare aprobat prin Ordinul nr. 864/30.03.2023, se stipulează următoarele: Încheierea contractului de delegare:

(1) AFM comunică solicitanţilor admişi informări prin e-mail, cu confirmare de primire, privind aprobarea finanţării şi le transmite contractul de delegare în vederea semnării Contractul de delegare se întocmeşte în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi se semnează de către reprezentantul legal al solicitantului sau de împuternicitul acestuia cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE. Contractul de delegare intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea în termen de 3 ani de la data depunerii de către delegat a raportului de finalizare a proiectului”, se spune în proiectul de hotărâre ce va fi supus aprobării consilierilor locali..

AFM va publica lista delegaţilor pe pagina proprie de internet. Raportul de finalizare a proiectului se depune în termen de 30 de zile de la data utilizării finanţării acordate prin contractul de delegare. Finanţarea se utilizează numai după data intrării în vigoare a contractului de delegare şi numai în termenul de valabilitate a acestuia.

Comentarii

comentarii