Acasă Anunturi Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii/teren (domeniul PUBLIC/PRIVAT)

Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii/teren (domeniul PUBLIC/PRIVAT)

DISTRIBUIȚI

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Comuna Nițchidorf, localitatea Nițchidorf, nr. 212, județul Timiș, telefon: 0256413010, fax: 0256413010, e-mail: primar@nitchidorf.ro

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:  Spațiu situat în localitatea Nițchidorf, nr. 212, aparţinând domeniului privat al Comunei Nițchidorf, cu destinaţia coafura si alte activități de înfrumusețare, având suprafața de 17,40 mp, înscris in CF 401230, număr top. 401230-C3.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 47 din  data de 27.09.2023.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Nițchidorf.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Comunei Nițchidorf, Comuna Nițchidorf, nr. 212.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 lei, se poate achita cu numerar la caseria Comunei Nițchidorf.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.11.2023, ora 12.00.

  1. Informaţii privind ofertele:

  4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 29.11.2023, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Nițchidorf, adresa Nițchidorf, nr. 212

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 05.12.2023, ora 10.00, la sediul Comunei Nițchidorf.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Judecatoria Lugoj, oras Lugoj, strada 20 Decembrie 1989, nr. 13, tel. 0256352372, fax:0256352372, email: jud-lugoj-reg@just.ro
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

06.11.2023

Comentarii

comentarii