Acasă Anunturi Anunț de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii/teren (domeniul PUBLIC/PRIVAT )

Anunț de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii/teren (domeniul PUBLIC/PRIVAT )

DISTRIBUIȚI

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Comuna Nițchidorf, localitatea Nițchidorf, nr. 212, județul Timiș, telefon: 0256413010, fax: 0256413010, e-mail: primar@nitchidorf.ro

 2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:  Spațiu situat în localitatea Nițchidorf, nr. 352 aparţinând domeniului privat al Comunei Nițchidorf, cu destinaţia activități medicale- kinetoterapie/fizioterapie, având suprafata de 38,03 mp ,inscris in CF 400070, nr. top. 400070.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 46 din  data de 27.09.2023.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Nițchidorf.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Comunei Nițchidorf, Comuna Nițchidorf, nr. 212.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 lei, se poate achita cu numerar la caseria Comunei Nițchidorf.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.11.2023, ora 12.00.

  1. Informaţii privind ofertele:

  4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 29.11.2023, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Nițchidorf, adresa Nițchidorf, nr. 212

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 05.12.2023, ora 10.00, la sediul Comunei Nițchidorf.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Judecatoria Lugoj, oras Lugoj, strada 20 Decembrie 1989, nr. 13, tel. 0256352372, fax:0256352372, email: jud-lugoj-reg@just.ro
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

06.11.2023

Comentarii

comentarii