Acasă Anunturi CONVOCATOR AGA AGROMEC PERIAM S.A.

CONVOCATOR AGA AGROMEC PERIAM S.A.

DISTRIBUIȚI

Administratorul unic al societăţii AGROMEC PERIAM S.A., cu sediul în sat Periam, com. Periam, str. Calea Timişoarei, nr. 36/A, jud. Timiş, înregistrată la ORC Timiş sub nr. J35/488/1995, CIF RO7323483, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 25.05.2023 sau 26.05.2023 a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), ora 10.00 la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor, administrat de societatea Registrul Mioriţa S.A., la data de referinţă 18.05.2023, care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării, cu următoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea şi aprobarea raportului Administratorului unic privind activitatea desfăşurată în 2022.
  2. Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de cenzori aferent exerciţiului financiar 2022.
  3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare anuale: bilanţ, contul de profit şi pierdere aferente anului 2022.
  4. 4. Aprobarea propunerii ca o parte din profitul realizat în anul 2022 să rămână nerepartizat, iar o parte să fie repartizat investițiilor constituite ca rezerve legale, conform legii.
  5. Analiza şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pentru anul 2023.
  6. Aprobarea descărcării de gestiune a fostului Administratorului unic – Sinitean Ioan Dinu pentru exerciţiul financiar 2022.
  7. 7. Mandatarea unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
  8. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la ORC de pe lângă Tribunalul Timiş şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

Documentele şi materialele privind ordinea de zi, inclusiv formularele de procuri speciale, pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii începând cu data publicării convocării.

Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia Administratorului unic, pe bază de procuri speciale/generale, care se vor depune în original la sediul Societăţii, până la data de 22.05.2023 inclusiv, personal sau prin poştă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acţionarului).

Administrator unic,

Sinitean Ioan Dinu

Comentarii

comentarii