Acasă Cultura Uncanny Order a artiștilor Floriama Candea, Claudia Chiriță și Cătălin Crețu, la...

Uncanny Order a artiștilor Floriama Candea, Claudia Chiriță și Cătălin Crețu, la MV Sci-art  Timișoara

DISTRIBUIȚI

Vernisajul expoziției Uncanny Order a artiștilor Floriama Candea, Claudia Chiriță și Cătălin Crețu, curator: Mirela Vlăduți, va avea loc în 16 iunie, 18:00 – 21:00, la MV Sci-art Center, Timișoara

O ordine stranie care se instaurează în mod spontan și pe care o numim sincronicitate este leit-motivul proiectului Uncanny Order. Fie ca vorbim de populații de insecte pulsând vizual sau sonor la unison, de trilioane de atomi care emit fotoni cu aceeași frecventă, de celulele cardiace din inimile noastre sau de comportamente sociale de grup, natura pare să aibă o tendință către această ordine.

Uncanny Order este un proiect de cercetare artistică concentrat pe procesul de prelucrare în timp real a datelor pentru a crea lucrări artistice vizuale și interactive, oferind participanților posibilitatea de a asista la apariția tiparelor și de a explora dinamica complexă a haosului.
Teoria haosului reprezintă un domeniu de cercetare al sistemelor dinamice nelineare care este larg cunoscut și adesea înțeles în imaginarul colectiv ca o teorie deterministă, caracterizată prin paradoxuri și recursivitate.

Această teorie are o multitudine de aplicații care stau la baza tehnologiilor cu care interacționăm în prezent, precum interfețele om-computer și mediul digital. Haosul descrie atât structuri complexe și principii ale lumii naturale cât și modele matematice care se referă la dinamica sistemelor iterative nelineare și care sunt fundamentale pentru reprezentările vizibile, imaginea generativă și sunetul generativ.

Chiar dacă haosul este adesea descris ca fiind “aleatoriu”, acesta este în realitate supus unor reguli matematice stricte, care derivă din ecuații.
Echipa de artiști formată din Floriama Candea, Claudia Chiriță și Cătălin Crețu, împreună cu programatorul Cristian Bălaș și cercetătorii Marian Zamfirescu și Ionuț Andrei Relu, se concentrează asupra unor modele matematice ale sistemelor dinamice care stau la baza fenomenelor naturale, biologice și fizice.

Aceștia creează instalații artistice bazate pe aceste modele, oferind publicului ghidajul necesar pentru a interacționa cu obiecte care includ dispozitive electronice ce folosesc algoritmi de randomizare și optimizare combinatorie, în scopul de a recrea situații de sincronie. Prin prezența și interacțiunea cu aceste instalații, publicul devine parte activă în provocarea unor perturbări ale condițiilor inițiale, determinând schimbări în comportamentul lucrărilor de artă permițându-le să urmeze căi neașteptate și imprevizibile.

Echipa: Artisti: Floriama Candea, Claudia Chiriță și Cătălin Crețu | Curator expoziție: Mirela Vlăduți | Comunicare: Anca Spiridon | Project manager: Adrian Moleeavin |Grafica: Graphomat

Organizatori: Asociația Qolony -Colonia pentru artă și știință, MV Sci-art Center

Parteneri: Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, Institutul de Matematică “Simion Stoilow” al Academiei Române.

Parteneri Media: Radio România Cultural, Radio București FM, Radio Timișoara, IQads, Spotmedia, B365.ro, TION, Știri de Timișoara, LIFE.ro, Mindcraft Stories, Observator Cultural, Revista Golan, Curatorial, Zeppelin, The Institute, Modernism, Happ.ro, Munteanu, Agenda, Gonext, Empowerartists

Uncanny Order este un proiect co-finanțat de AFCN. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

[𝗘𝗡]
Uncanny Order
Artists: Floriama Candea, Claudia Chiriță și Cătălin Crețu
Curator: Mirela Vlăduți
Opening, 16 June, 18:00 – 21:00

Visiting days: 07.06 – 30.06.2023
Tuesday – Saturday 12:00-18:00

The strange order that spontaneously establishes itself and which we call synchronicity is the leitmotif of the Uncanny Order project. Whether we are talking about populations of insects pulsating visually or audibly in unison, trillions of atoms emitting photons at the same frequency, cardiac cells in our hearts, or group social behaviors, nature seems to have a tendency towards this order. Uncanny Order is an artistic research project focused on the real-time processing of data to create visual and interactive artworks, offering participants the opportunity to witness the emergence of patterns and explore the complex dynamics of chaos.

Chaos theory represents a field of research in nonlinear dynamical systems that is widely known and often understood as a deterministic theory characterized by paradoxes and recursion. This theory has many applications that underlie the technologies we interact with today, such as human-computer interfaces and the digital environment. Chaos describes both complex structures and principles of the natural world, as well as mathematical models that refer to the dynamics of nonlinear iterative systems and are fundamental to visible representations, generative imagery, and generative sound. Although chaos is often described as “random,” it is in reality subject to strict mathematical rules derived from equations.

The team of artists consisting of Floriama Candea, Claudia Chiriță, and Cătălin Crețu, together with programmer Cristian Bălaș and researchers Marian Zamfirescu and Ionuț Andrei Relu, focuses on mathematical models of dynamical systems underlying natural, biological, and physical phenomena. They create artistic installations based on these models, offering the audience a guide to interact with objects that include electronic devices using randomization and combinatorial optimization algorithms, in order to recreate situations of synchrony. Through the presence and interaction with these installations, the public becomes an active part in challenging the initial conditions, determining changes in the behavior of the artworks, allowing them to follow unexpected and unpredictable paths.

Team:
Artists: Floriama Candea, Claudia Chiriță și Cătălin Crețu | Curator: Mirela Vlăduți | Communication: Anca Spiridon | Project manager: Adrian Moleavin |Graphic Design: Graphomat

Organisers: Qolony -The art & science Colony, MV Sci-art Center

Partners: National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics, Simion Stoilow Institute of Mathematics of the Romanian Academy

Media Partners: Radio România Cultural, Radio București FM, Radio Timișoara, IQads, Spotmedia, B365.ro, TION, Știri de Timișoara, LIFE.ro, Mindcraft Stories, Observator Cultural, Revista Golan, Curatorial, Zeppelin, The Institute, Modernism, Happ.ro, Munteanu, Agenda, Gonext, Empowerartists

Uncanny Order cultural project is funded by the National Cultural Fund Administration and does not necessarily represent the position of the AFCN. AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

 

Comentarii

comentarii